June 04, 2023

June 04, 2023

September 02, 2022

Our new office will be relocated on September 6th, 2022

NOTICE

RAAS Nutritionals, State of California, Department of Public Health, Food and Drug Branch, Processed Food Registration Number: 106367, and the FDA Food Facility Registration Number: 11982611580, has been closed since May 2020 due to Covid-19, and will not continue to process the functional food dietary supplements anymore, as these functional food dietary supplements have been determined by the U.S. FDA as BOTANICAL DRUGS, FEI Number: 3015451503. RAAS Nutritionals is seeking a contract manufacturer for drugs.

Our new office will be relocated at KHKMY Circle, 2940 Kuehner Dr, Santa Susana, CA 93063 on September 6th, 2022.

May 27, 2019

RAAS Nutritionals team in yearly international competition. Trevor Holmes sings national anthem for final

RAAS Nutritionals team in yearly international competition.

RAAS Nutritionals Women's 2nd Place and Men's 3rd Place

 

May 25, 2019

Hoang Kieu's Press Conference at Baxco 5 9 2019 VIDEO TRANSCRIPT

   VIDEO: YOUTUBE LINK: https://youtu.be/x0sc--ZPRvQ

    VIDEO FILE:   Hoang Kieu Hop Bao tai Baxco 5 9 2019

    DURATION: 1:26:40               

    DATE: 05/09/2019

 SPEAKER

ORIGINAL LANGUAGE

ENGLISH

 

 

 

 HOANG KIEU

 Trước nhứt là tôi xin cám ơn. Tôi già hết rồi để ông này ổng nói ông kêu bằng anh được rồi, thì rất cám ơn tất cả tất cả những người anh em báo chí. Ngày hôm nay tôi rất biết ơn là bởi vì đây là 1 cái dịp để cho quý vị hiểu rõ được hơn việc làm của chúng tôi trong cái công cuộc cứu đời và cứu người.

 

Rồi trước khi vào cái vấn đề chúng tôi cũng quên đi, nãy giờ chúng tôi cũng chưa gặp được cái điều. Giới thiệu với quý vị đây là ông Wong. Ông Wong là cái người founder tức là cái người thành lập cái công ty này 26 năm về trước, và Dennis là con nối gót theo cha là Tổng Giám Đốc, rồi cũng có bà xã của ông Wong. Đây coi như trong gia đình thôi thì chúng tôi chấp nhận và đồng thời tôi có cái ông Barry là coi như cái ông Mỹ này là cái ông chịu trách nhiệm hết về những vấn đề như FDA, những vấn đề … tất cả những cái gì gọi là technical của tụi tôi là ông Barry. Thì chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị.

 

Và ngày hôm nay sở dĩ tôi mời quý vị tới đây, thứ nhứt để quý vị thấy rõ đây là 1 cái công ty mà chúng tôi đã đầu tư vào và công ty để chúng tôi cho quý vị thấy nguồn tiềm tàng của công ty như quý vị đã đi thăm rồi, phải chưa? Khi vào cái chương trình trong lúc những cái kia nó nhiều. Vì vậy chúng tôi cố gắng hết sức để mà làm sao sản xuất để mà đáp ứng được với thị trường và chúng tôi muốn nói cho quý vị rõ rằng, tôi nói rồi tôi chỉ cần 1 triệu viên là tôi có 10 triệu, 10 triệu viên là tôi có 100 triệu, 100 triệu viên là ôi có 100 tỷ, 1 tỷ viên là tức nhiên là …10 tỷ viên là 100 tỷ.

 

 

Ông nghe có được không? [Laughter].

 

(Mr. WONG interjects: Chưa đủ!)

 

Rồi chưa đúng sao? Rồi bây giờ 100 tỷ là có 1 tỷ, đủ rồi ha? OK, tôi nói như vậy, và Hoàng Kiều nói như vậy, nhưng việc đó sẽ xảy ra, bảo đảm với các bạn trong năm năm nữa.

Và cái mục đích của tôi như tôi nói hồi nãy là … tôi nói rồi, những người ngồi đây với tôi, chẳng hạn như Đỗ Văn Trọn sẽ là người tỷ phú tương lai, và ông này Dennis Wong, OK coi như Dennis cũng là cái người tỷ phú tương lai. Quý vị cho 2 ông đó 1 tràng pháo tay.

First of all, I would like to say thank you. I’m old enough to let this man  call me brother, so thank you to all of you press people. Today that I am very grateful because this is the opportunity for you to better understand our work in saving lives and saving people.

Then, before we get into the issue, we forgot that we haven't seen it yet. I’d like to introduce to you, this is Mr. Wong. Mr. Wong is the man who founded of this company 26 years ago, and Dennis is his son who follows his father serving as the Company President, and Mr. Wong's wife is also present. This is considered as just family only, we accept it and at the same time I have Mr. Barry here as this American mn is completely responsible for issues such as FDA, the issues ... Mr. Barry takes care of all technical stuff for us. That’s why we want to introduce him to you.

And today the reason that I invite you to come here, firstly for you to see clearly that this is a company that we have invested in and the company that allows us to show you the potential source of the company, which you have already visited, haven't you? When entering the program while there’s a lot of the other things. So we try our utmost to make it possible to produce it to meet the market’s demand and we want to clearly tell you that I only need 1 million capsules, I will have 10 million. 10 million capsules then I have 100 million, 100 million capsules then I have 100 billion, 1 billion capsules then of course make ... 100 billion.

 

 

Can you hear it? [Laughter].

 

(Mr WONG interjects: Not enough!)

 

Isn't that right? Then now with 100 billion we get 1 billion, enough? OK, I say so, and Hoang Kieu says so, but it will happen, I guarantee you in five years.
And my purpose as I said earlier is ... I said, the people sitting here with me, such as Do Van Tron will be a future billionaire, and this is Dennis Wong. OK, Dennis is also considered a future billionaire. Please give those 2 men an applause.

Audience

 [Applauding]

 [Applauding]

 UNKNOWN VOICE

 You are rich …

You are rich …

HOANG KIEU

 Right …

Right …

Audience

 [Laughter]

 [Laughter]

 HOANG KIEU

Not yet! Và tôi nói với quý vị biết mấy ông này tỷ phú ngon, tiền tươi, không phải như Hoàng Kiều tỷ phú chỉ miếng giấy, hôm nay trồi mai short mốt [unintellilgible]. Mấy ông này tiền tươi, mà Hoàng Kiều trong tương lai cũng vậy, tiền tươi. Sướng lắm, tiền tươi. Ai cũng trả tiền, OK, tiền tươi cho mình đếm.

 

Rồi như vậy, tôi nói như vậy như vậy, và tôi rất cám ơn quý vị tới đây ngày hôm nay vì chúng tôi muốn quý vị tới đây để làm gì? Để chúng tôi … quý vị đã theo chúng tôi rồi phải không phải không, phải chưa phải chưa? Quý vị đã đi … từng đi phỏng vấn cái ông bị tiểu đường rồi phải chưa? Bây giờ tôi báo cho quý vị biết chút nữa tôi cho ổng biết là ổng cỡ này normal rồi. Rồi quý vị cũng đã nghe trường hợp của Hào rồi, phải không? Là cái người bị kêu là diabetic đã xong rồi phải chưa?

 

 

 

Bây giờ chúng tôi ngày hôm nay trước khi đi vào chúng tôi muốn giới thiệu giới thiệu với quý vị là ông nội của bé Megan. Cả hai. Tôi sẽ giới thiệu rồi tôi sẽ nói cho … thuyết trình. Rồi.

 

Bây giờ tôi nói cho quý vị rõ trong cái thứ thuốc, rất nhiều thứ thuốc, chẳng hạn như cái viêm gan loại C, nó bán $1,000 đô la 1 viên. Quý vị cứ nói là OK, như Michael Đào, mọi người đều nói là … ồ … xong. Không có xong, bởi vì nó chỉ đem cho quý vị tới cái mức gọi là [unintelligible] tức nhiên là ít hơn là 15 units. Tức nhiên là cái con virus nó còn lại đó cho tới khi nào … bởi vì quý vị xuống 15 unit rồi đó, hiểu chưa? Thì insurance nó không trả nữa, hiểu chưa? Nó không trả, thì cứ để như vậy thôi. Chừng nào nó lên nữa thì chừng đó insurance trả rồi đi lại. Thứ nhứt, tôi kể cho nghe.

 

Thứ 2, nó có nhiều cái vấn đề gọi là … chất lượng bê bối, cái vấn đề trong 1 cái thử nghiệm nào… tôi hỏi quý vị nè, có thể nào mà người ta uống đường, hiểu chưa? Có cái gọi là cái cái vấn đề gọi là khi mà thử cái [unintelligible] là uống đường. Uống đường thì làm sao mà có những cái … bị adverse reaction, tức nhiên là bị những cái … coi như bị nhiễm … bị những cái rất nặng nề hơn là những người … mà nó cho như vậy như vậy mà người ta vẫn tin. Bảy người bị trong đó 3 người bị rất nặng là tất nhiên là 10 người bị, trong đó của tụi nó. Cái rack thứ nhứt 5 người bị, cứ ngó cái kia rồi cái rack thứ 2 4 người bị, cái rack thứ 3 3 người bị, có được không? Tôi hỏi quý vị muốn đưa mà làm sao mà nó severe reaction, coi như là nó adverse reaction coi như là phản ứng đó, hiểu chưa, làm sao mà bị như vậy.

 Và đồng thời, tôi nói cho quý vị biết, trong cái vấn đề này, ngày hôm nay tôi muốn quý vị chia sẻ và quý vị chia sẻ và quý vị giúp tôi để mình nói lên 1 tiếng nói. Tiếng nói đó sẽ trong tương lai, Hoàng Kiều cũng như nhờ quý vị giúp người Viêt Nam. Người Mỹ công việc của người ta.  Chúng ta sẽ là cái người không có thể nói được là bởi vì chỉ có mình tôi mới khám phá ra được những thứ này, phải không? Ai chữa trị được? Chỉ có mình tôi thôi. [6 :41]

 

Tôi có thể cứu những người chết, sắp chết vì ung thư và kể cả … chỉ có mình tôi. Và cái điều đó tôi muốn nói như vậy để cho quý vị biết có nhiều cái sự cạnh tranh, ghen ghét cũng như những tổ chức, thí dụ như vậy, chẳng hạn ngay trường hợp ông Lý Tống. Nếu mà tôi giúp được thì sẽ có thể khác, hiểu chưa ? Rồi tôi sẽ nói những cái trường hợp như thế về sau.

 

Và tôi muốn nói cho biết là đó coì như là họ … Tôi làm 1 cái study với Michael Đào, tôi trả Michael Đào rất nhiều tiền rồi Michael Đào là người chứng nhận cái đó đưa lên cho 1 cái station, cho 1 bureau. Không, cái này không thích hợp. Ông bác sĩ tôi ổng hỏi molecule là cái gì? Hỏi cái đó molecule, thì tôi hỏi trong này tôi hỏi molecule là cái gì? Ổng mới hỏi vậy ổng mới giải thích này kia. Nhưng mà thôi. Bởi vậy tôi mới mời quý vị tới đây để nhờ quý vị giúp đỡ. Sau khi giúp đỡ cho tôi để có 1,750 người Việt Nam mình đi thử nghiệm với Hoàng Kiều chừng đó mình duyệt chuyện bằng chứng rồi chừng đó mình mới xử lý.

 

Rồi, đây là những cái mà tội nghiệp Dennis cứ băn khoăn về cái người con gái, đứa con gái, hỏi tôi, “Trời ơi, anh có chắc không?” Tôi nói sao không chắc. Nếu không chắc thì làm sao mà người ta được làm nên, cái patent office nó cho đây, nó nói là uống những cái chất nho nước bằng nho hoặc rượu của tôi có thể chữa được cái bệnh leukemia.

 

Đây tôi nói những cái trường hợp về những người mà không có chịu nghe tôi, rồi có những cái vấn đề chẳng hạn như con em tôi. Tôi đưa nó qua bên Thượng Hải [inaudible] để thử … coi như là cứu được sống rồi, ngon lành rồi không có bị breast cancer nữa. Tôi cho cô cái tissue của [unintelligible] từ 12 giờ, 10 giờ, 9 giờ, 6 giờ, 11 giờ, 5 con chuột để thử coi thử có cái bệnh ung thư không? Không còn nữa.

 

Đấy! Thấy chưa? Từ 6 cm xuống 4.5 cm. Đó là cái vú. Rồi đây, đây là bài tính hiển nhiên: năm 2016 không còn ung thư vú nữa. Mammogram nói là đây không có nữa.

 

 

Rồi năm 2017 cũng vậy. Kết luận là không có bị ung thư nữa. Nhưng mà tại sao, tại sao lại bị ung thư trở lại? Không có tin, không uống thuốc, không uống thuốc. Rồi tới khi bị ung thư trở lại, uống cho rầm rộ, cho thiệt nhiều. Thì đó, quý vị thấy không? Cái thử chuột, cái cách mà ung thư làm ra cái bướu ung thư nó phát ra khỏi cái bịnh của con chuột đó như con chuột sống, hiểu chưa? Đó là cái cách của người, rồi tới khi bị tùm lum tà la này kia, tôi giận quá tôi nói thiệt, tôi giận tôi không thèm nói, tôi không thèm đá động tới, rồi để làm gì làm, cứ dùng cái chất nghệ. Chất nghệ tiếng Anh là cái gì đó, quên rồi?

Not yet! And I’ve told you that these men are great bilionaires, fresh cash, unlike Hoang Kieu who is billionaire only on a piece of paper, today up, tomorrow short and the next day [unintellilgible]. These men will have fresh cash, and so will Hoang Kieu in the future, fresh cash. Very wonderful, fresh money. Everyone pays us, OK, fresh money for us to count.

 

 

 

I said so, and I thank you very much for coming here today because we want you to come here for what? Let us ... have you followed us already, haven't you? Did you go ... Have you interviewed đhe man who is a diabetic? Now I tell you a little bit more I let him know he is this normal size. Then you've heard Hao's case, right? Is diabetic done?

Now, today before going into the presentation, we want to introduce you to Megan's paternal grandfather. Both of them. I will introduce them then I will do ... the presentation. Alright.

Now I’m telling you clearly in the drugs, there are so many drugs, such as the type for hepatitis C, it sells at $1,000 a tablet. You guys would say OK, like Michael Dao, everyone would say ... alright ... done. It's not done because it only brings you to a level called [unintelligible] obviously less than 15 units. Of course the virus is still there until ... because you come down to 15 units, get it? Then insurance doesn't pay anymore, understand? If it doesn't pay, just leave it as it is. When it goes up, insurance will pay then you go back. First, let me tell you.

Second, there are many problems called ... bad quality, the problem with a testing study ... Let me ask you, can people drink sugar, understand? There is a so-called problem when trying to test [unintelligible], it is sugar consumption. How drinking sugar could get things ... with adverse reactions that is being considered ... people getting infected with more severe stuff ... it is like that but people still believe. Seven people were infected, of those three were very severe. Of course, 10 got infected. The first rack 5 people got it, just look at that and the 2nd rack has 4 people, and the 3rd rack 3 people got it, is it okay? I ask you why it is a severe reaction, as if it was an adverse reaction, get it? How could it get to be like that?

 


And at the same time, I’ll tell you, in this matter, today I want you to share and you share and you help me so we can speak up in one voice. That voice will be in the future, Hoang Kieu will ask you to help Vietnamese people. American people do their own things. We will be the ones who can't say it because I'm the only one who can discover these things, right? Who can treat it? Only me. [6: 41]


I can save the dead, the dying of cancer and even ... only me. And that is what I want to say in order to let you know there are lots of competition, jealousy as well as organizations, for example, even the case of Ly Tong. Had I been able to help, it would have been different, okay? Then I will talk about such cases later.


And I want to tell you that it is like they ... I did a study with Michael Dao, I paid Michael Dao a lot of money so Michael Dao was the one who certified it so I could be taken  to a station, to a bureau. No, this is not appropriate. My doctor, he asked what is molecule? He was asking about that molecule, then in here I asked what is molecule? He then asked, and then he explained this and that. But, oh well! So I invited you to come here to ask for your help. After your help getting me 1,750 Vietnamese people to do the testing study with Hoang Kieu, then I will review the evidence and we will handle it.


Alrighgt, these are the things that poor Dennis was just wondering about his daughter, the girl. He asked me, "Oh my God, are you sure?" I answered him that how could I not be sure? If I wasn’t sure, how could people do it? The patent office approved it here, it said that drinking my grape juice made of grape or my wine can treat leukemia.


Here I’m talking about the cases about people who didn't listen to me, then there were issues such as my younger sister. I took her over to Shanghai [inaudible] to try ...  Her life was consiered saved, and she was fine, no more breast cancer. I gave her the tissues of [inaudible] from 12 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 11 o'clock. Five mice to do the testing to see if there was a cancer? No more.

There! See? From 6 cm down to 4.5 cm. That is the breast. Here, here is the obvious evidence: no more breast cancer in 2016. Mammogram confirmed that this is no more.

So was 2017. The conclusion was no more cancer. But why, why did it come back with cancer? Didn’t believe in it, didn’t take medications, and didn’t take medications. Then when the cancer recurred, a lot of medications were taken in a hurry, a lot of medications. There, you see that? The mouse testing, the way cancer makes the malignant tumor, it is developed from the conditions of that mouse like a living mouse, okay? That's how it’s developed in human, and when it became too messy, I got so angry and was really mad that I didn't bother to mention. I just let it be, whatever! Just used saffron. I forgot what safron is in English?

UNKNOWN VOICE

Saffron

Saffron

HOANG KIEU

[Inaudible] Dùng nghệ, cứ dùng nghệ thôi. Lúc tôi nói không nghe, mà đã bằng chứng đã như vậy. Tôi nói để cho quý  vị  thấy đó   [inaudible]…

OK, rồi! Bây giờ đây, ông Hoàng Thi Thao. Chút nữa cái vụ [unintelligible] xong rồi tôi [unintelligible] cứ độ năm rưỡi tôi sẽ Facetime với ổng để quý vị giúp cho ổng. Ông Thời là bạn của tôi đi xuống thăm Hoàng Thi Thao nói Hoàng Thi Thao sắp chết rồi. Có Đoàn Trọng ngồi đây. Khi mà Hoàng Thi Thao bị răc rối, Đoàn Trọng kêu tôi và gởi đồ xuống. Hoàng Thi Thao từ chối không có uống 1 cái gì hết. Hiểu chưa? Cho tới mãi hôm nay tôi kêu rồi tôi nói trước sau gì anh cũng chết, phải chưa, thì tại sao anh không uống? Và vì vậy Hoàng Thi Thao đã đồng ý uống cách 2 ngày nay rồi. Chút nữa tôi sẽ, sau khi vụ này xong rồi đó, độ 5 giờ rưỡi tôi sẽ Facetime cho quý vị nói chuyện với Hoàng Thi Thao.

 

Rồi bây giờ tôi nói về cái trường hợp leukemia, prostate và cancer của 3 người.  Thứ nhứt là trong gia đình này tôi nói với quý vị đây ngày hôm nay tôi rất vui là ông Wong và Dennis đã đồng ý cho bé Megan ngồi đây để chi, để cho mọi người biết, để cho mọi người có 1 cái quyết định, cái quyết định đó giúp cho mọi người sau này khi cần thiết mà tội nghiệp lắm, hiểu chưa? [11:36] Đây là tôi muốn nói trước cái trường hợp của ông Wong đây, coi như là để giúp cho quý vị [inaudible].

Tôi không biết khi mà ai đó cho tôi biết là ông này bị cái gọi prostate cancer. Tiền liệt tuyến phải không?

[Inaudible] Used saffron, just saffron. Didn't listen to what I said, but there was such evidence. I am saying it for you to see that it [inaudible] ...
OK! Now, it’s about Mr. Hoang Thi Thao. In a while when this [unintelligible] is done, I [unintelligible] about 5:30 I will facetime with him so you can help him. Mr. Thoi, my friend, went down there to visit Hoang Thi Thao and said that Hoang Thi Thao was about to die. Đoàn Trọng is here. When Hoang Thi Thao was in trouble, Doan Trong called me and I sent stuff down. Hoang Thi Thao refused to take anything. Get it? Until today I called and I told him that he’d die sooner or later, right? So why didn't he take the meds? And so Hoang Thi Thao agreed to take them 2 days ago. In a little bit I will, after this is over, I will facetime him by 5:30 for you to talk to Hoang Thi Thao.


Now I talk about the case of leukemia, prostate and cancer of 3 people. Firstly, in this family, I told you that today I am very happy that Mr. Wong and Dennis have agreed to let Megan sit here to do what? To let everyone know about a decision, a decision that helps people later when it is necessary. Poor thing, understand? [11:36] This is what I want to say in advance about Mr. Wong's case with the intention to help you [inaudible].
I don't know when someone told me that he suffered from the so-called prostate cancer. Prostate right?

Mr. WONG

 [noddinginaudible]

 [noddinginaudible]

HOANG KIEU

 Rồi đồng thời bị cái phổi, nó lan ra cái phổi, hiểu chưa? Thì chừng đó tôi mới đưa cho Dennis cái Kunamin. Tâm lý ai cũng vậy, như Hoàng Thi Thao cũng vậy. Bây giờ chỉ tin vô những cái chemo therapy thôi chứ không tin vô ông bác sĩ, chứ không tin vô ông lang băm này, hiểu chưa? Không tin ông Hoàng Kiều, chỉ tin vô những cái ông bác sĩ thôi và sẽ chết.

Thì bây giờ sao? Bây giờ cái trường hợp đó rồi tới Dennis. Sau khi mà tôi mới thấy em Megan. Ông này cũng là giống tôi chứ không phải tốt lành gì đâu. Tới khi hết rồi đó ổng mới cầu cứu, rụng tóc rồi chừng đó mới cầu cứu. Cả tháng nay chemo therapy. Rồi tôi mới nói, “Nè, Dennis, nếu không cho nó uống Kunamin là sẽ rất rắc rối. Thành thử đem lén Kunamin vô bệnh viện. Rồi vô bệnh viện bây giờ làm sao biết không? Hey, bệnh viện kêu phải trở lại chứ không thôi họ không chịu trách nhiệm và để đi làm cái chemo therapy thứ nhì. Thấy em bé hông, thấy Megan không? Thấy tình trạng sức khỏe sao không? Có cần làm như vậy không và để tôi nói cho quý vị rõ.

Trong cái Megan đó, khi mà Megan nói nó nói Dennis nói với tôi đó, đứa bé như vậy mà quý vị thử sao … đi vô 6 bịch máu. 6 bịch máu, ít nhất 1 bịch là 100 ml rồi chứ, biết bao nhiêu. Hoặc 50 ml đi, thì cũng phải 300 ml máu cho đứa nhỏ. Cũng như platelet là cái gì đó, là cái tiểu cầu, nó kêu cái chùm tiểu cầu hiểu chưa? Thì đưa vô bao nhiêu thì cũng là 5 bịch, 4 bịch. Thì cái số lượng đưa vô 1 em bé như vậy nó quá nhiều. Thì quá nhiều tức nhiên là phải lên cao. Khi platelets nó show up quá nhiều… tội nghiệp Dennis mới sợ, hoảng sợ nói là bây giờ họ kêu là cái này là bị thrombosis tức nhiên là bị đông lại, coi như là bị đông lại, đông đông máu lại, hiểu chưa, đông máu lại.

 

Thì tôi mới nói với ông bác sĩ, ông Sander. Tôi nói Dennis đừng có lo, tôi sẽ lo cái việc đó, hiểu chưa? Đừng có lo cái chuyện đó. Đó là … tại vì sao? Tại vì nó nhiều …, họ cho vô nhiều quá, cũng như thuốc men họ cho vô nhiều quá.

 

Bây giờ trở về cái thuốc men với cái ông này. Hiểu chưa? Đây này, tôi chỉ cho coi, thấy chưa? Thấy cái chỉ số của ổng, neutrophil không? Trong lúc em bé này neutrophil chỉ còn chưa tới 100, mà cái mức bình thường là phải từ 4 nghìn mấy, 5 nghìn cho tới 7 nghìn, 8 nghìn. Hiểu chưa? Sau khi tôi cho Kunamin rồi tôi hỏi, Dennis, cái chỉ số bao nhiêu? Nó tụt xuống còn 100, bây giờ lên được 4 nghìn mấy rồi. Tôi bảo đảm với quý vị là trong 1 tuần nữa là coi như là trở lại bình thường.

 

Cũng như cái ông này. Tại sao mà họ thuốc men nhiều như vậy mà ổng không bị tiểu đường mà ổng hết mà ổng theo tôi để ổng chữa, hiểu chưa? Thì tại sao tại sao như vậy? Chính những cái thứ thuốc này nó mới làm cho những cái … quý vị thấy chưa? Những cái … từ cái đỏ nó trở thành cái xanh. Cái xanh thì tức nhiên coi như normal rồi, mà coi như normal rồi trong những cái tế bào của mình. Chẳng hạn như cái neutrophil của ông này. Tự nhiên thuốc nó làm cho ổng lên tới 8,217. Sau khi uống Kunamin, Kunakinade với rượu của tôi vô, bây giờ nó còn 7,840 và 7,800 là cái chỉ số. Rõ chưa? Thành thử phải … Quý vị không cần phải bác sĩ, cần phải biết là những cái thứ thuốc này … nó đem tới cái sự tai hại rất là lớn nếu mình không biết dùng. Tôi hỏi 1 ngày uống 20 viên thuốc thì làm sao được? Cũng như cái ông Wong sẽ trả lời cho quý vị hồi xưa mà đi chemo therapy là đã biết bao nhiêu thuốc. Rồi bây giờ quý vị biết không? Mừng cho ông ta. Cũng tội, tên này cũng là rắc rối: ăn dâu thì tới 30 trái 1 lần. [Chuckles] Hút thuốc thôi đã thôi. Tôi nói không được, bây giờ tôi bắt lại.

Tôi nói trước nhứt cần phải cho nó trở về vị trí.  Bây giờ nó trên 100, cái reading là 100. Bây giờ 99 là cao rồi, 100 là normal rồi. Rồi đó là tôi muốn chứng minh những cái đó cho quý vị. Và khi mình làm 1 cái gì, khi mình làm 1 cái hành động gì thì mình phải có cái sự hành dộng đó. Bởi vì tôi thấy có nhiều người chết bị oan uổng.

 

Chẳng hạn như thằng bạn tôi ở trên trên trên Seattle. Tôi cho thuốc, vợ không có thèm uống. Coi như là đứa con trai, nó nói không, cái thuốc này là không, tầm bậy, thuốc này là không cho. Uống vô chết liền. Không uống thì sẽ chết, chết vì cancer.

 

Rồi còn 1 ông bạn tôi mà tôi từ luôn, cái ông bác sĩ đó luôn là ổng có 1 người em bị stroke, đút ống vô. Tôi nói khi đút ống vô rồi rút ống thì cũng như Lý Tống thôi. Thì cho thuốc đi! Không cho. Tới khi rút ống ra rồi đó thì ổng mới được … cho phép, mấy đứa nhỏ đó, 5 đứa nhỏ toàn bác sĩ hết. Nó nói cái ông này tầm bậy, uống thuốc này vô là chết. Không được, không cho. Tới khi đút ống vô rồi tới khi đút ống vô lại và cho uống thuốc thì tới khi đó làm sao mà cứu được nữa? Đó là những cái vấn đề mà mình cần phải nói.

 

Rồi bây giờ tới … để cho tôi đi 1 quãng đi, rồi tới sau này … hay là nói cái này đi rồi tôi sẽ tới cái vấn đề kia, heng? Sau này mình hỏi luôn, nhe?

 

Về vấn đề như vậy tôi muốn các bạn giúp đỡ giùm tôi 1 chút. Là bởi vì hiện tại họ cũng hưởng ứng rất nhiều nhưng mà bây giờ tổng số hưởng ứng bây giờ chỉ có 110 người, 1 trăm mười mấy người đó. Nó chưa đúng chỉ số. Vì vậy thành thử chúng tôi yêu cầu các bạn giúp đỡ giùm chúng tôi chút xíu là kêu gọi những người nào mà cần chữa trị, những người nào có ung thư, bất cứ ai đã, bất cứ 1 cái bệnh gì mà muốn chúng tôi giúp đỡ chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ làm cái việc đó. Và chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ làm việc đó cho tới … coi như trong thời gian 3 tháng. Và khi thời gian 3 tháng chúng tôi cung cấp thuốc men và chúng tôi tặng 1 cái vé là cho 1 người … coi như là đây là những cái gì đó, những cái vé, ví dụ như 1 người mà trong đó có 3,500 người và chúng tôi nhắc lại 1 lần nữa là nhờ quý vị giúp cho bằng cách khi tôi nói có patient’s informed consent. Chúng tôi đã có trên mạng và có chỉ dẫn rõ ràng, đó. Và đây là cái informed consent, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Rồi chúng tôi trong tương lai, bây giờ bắt đầu từ ngày tháng 5 ngày 22 là sẽ có 1 ông Pharm D. là Nguyễn  coi như là biết nói tiếng Việt bởi vì Pharm D trên này của tôi nó nói tiếng Mỹ không, chỉ có 1 mình tôi nói tiếng Việt thôi. Mà trong cái 2 người mà kêu đó, 3 người thì có cái cô có bà mẹ ở Viện Ung Thư rồi có cái cô Lila ở tại UC Davis, và có cái 1 người nữa ở tại Missouri kêu tôi, nói là trời ơi, anh ơi bây giờ em bị tiểu đường mắt mù sắp mù rồi, có cách gì giúp không? Tôi nói OK, để tôi giúp cho.

 

Và trong tương lai tôi cũng muốn quý vị kêu và tôi cám ơn các bác sĩ đây trong cái danh sách này. Quý vị cũng giúp đỡ giùm cho tôi là cho cái danh sách này là những ông bác sĩ họ sẽ giúp cho tôi và cũng như chính pharmacy mà lúc xưa chúng tôi đã có bán và đã có làm việc với họ. Thì chúng tôi cũng nhờ họ để gởi đến tất cả những nạn nhân mà có vấn đề. Thì cũng như quý vị thấy đó, nếu mỗi ông bác sĩ cho tôi độ vài ba chục người bệnh nhân thôi, thì có 10 ông bác sĩ là có được 300 rồi. Phải không, phải không? Mà tôi chỉ cần ở Los Angeles này tôi chỉ cần có khoảng 500 thôi, phải chưa? À không, xin lỗi, phải cần 750 cho Los Angeles tức nhiên 1,500… không … 700 thôi tức nhiên 1,400. Có cái vé free 1,400 thì tôi mong mỏi quý vị sẽ giúp đỡ cho chúng tôi, phổ biến, quảng bá cho chúng tôi.

 

Và đây như chúng tôi đã nói, 3,500 cái vé free để đi coi thì những cái loại đó, chẳng hạn như viêm gan loại B, viêm gan loại C, với cái cao mỡ trong máu rồi cái tiểu đường, rồi những cái coi như chronic kidney disease, bệnh thận kinh niên, rồi tất cả những cái cancer đó. Thế đó.

 

Ở San José chúng tôi cần 700 người, coi như 350 bệnh nhân và 350 người thân nhân đi coi là 700. Ở dưới này chúng tôi cần là 700 người, 700 với 700 là 1,400. Bên Los Angeles chúng tôi cũng cần 700 & 700 cũng là 1,400 nữa thì chúng tôi mong mỏi các bạn giúp đỡ chúng tôi. Và chúng tôi đã nói rồi và chúng tôi nhắc lại cái vấn đề là vì sẽ nhận được $1,000 sau khi thuốc của cái sản phẩm chứ không phải là $1,000 đô la coi như tiền tươi. Thì tôi cũng nói trắng như cái email của tôi, rất kỹ càng. Nhưng mà cũng có vài cái email nó vớ vẩn, không phải nó vớ vẩn nhưng mà nó có cái gì … tỏ tình. [Laughing] Bây giờ tôi tạ tình xong, tạ tội bây giờ tỏ tình. Tôi cũng yêu cầu các bạn nào đó muốn tỏ tình với tôi, tôi lên liveshow cứ tỏ tình, hiểu chưa? Tôi sẽ sẵn sàng trả lời, tôi sẽ liveshow trên VietTV, tôi sẽ liveshow everywhere, tôi sẽ trả lời và tôi yêu cầu các bạn đừng có … giúp đỡ tôi vì những email đó là cái đặc biệt, chỉ có những người bệnh nhân gửi tới. Đó, thành thử nhờ quý vị kêu gọi giùm tôi.

 

Và đây là chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn mỗi trường hợp khác nhau, hiểu chưa? Trong lần tới tôi sẽ giới thiệu 1 cái người không có bao tử mà vẫn sống được, nghe chưa? Không có bao tử đi về VN. Ông này tôi kêu ông chú, ổng làm việc ở trong … ổng là chồng của cái bà mà dì … tôi kêu bằng dì nhưng mà của mẹ người Mỹ. Kêu bằng dì. Thế thì ổng về VN nói đau bao tử. Tới khi tôi mới lạ chứ. Ổng tự uống, tôi hỏi dì có pha cho ổng uống không? Nói: “Không, sáng nào ổng cũng uống. Có khi ổng pha, có khi tôi pha thì ổng uống. Nhưng mà ổng pha tôi không biết, không uống.” Về bên VN mổ cha cái bao tử, tiêu hết. Tiêu hết, rồi lúc đầu ăn uống cũng chưa được, chưa có này kia, này nọ. Nhịn đói nhịn khát tùm lum tà la hết. Rắc rối! Tôi mới gởi Kunamin về. Bây giờ Kunamin về, ăn mỗi ngày 2 chén cơm tiêu hoá vẫn đi như thường, hiểu chưa?

 

 

 

 

 

 

Đó là 1 người không bao tử, tôi giới thiệu và đồng thời thấy cái tóc của ổng không? Nếu quý vị về sẽ thấy ổng, ổng sẽ mọc tóc cũng như con chuột này nó mọc tóc. Thấy chưa, thấy con chuột này không? Con chuột này kêu là nude mice, nó không bao giờ được mọc tóc hết là bởi vì nó không có chất kháng trong người, không có kháng thể, hiểu chưa?

 

Đó thành thử những cái mà tôi nói như vậy và đồng thời tôi cũng nói cho quý vị biết. Quý vị ở đây chưa biết và nói cho họ biết nhờ đâu mà tôi có công ty kêu là công ty Rare Antibody Antigen Supplies. Nhờ đâu tôi có ngày hôm nay? Tôi nói thiệt với quý vị cũng nhờ cái bệnh viêm gan loại B thôi, chất kháng thể của viêm gan loại B thôi. Lúc thời xưa tôi làm việc ở Abbott, tôi là cái người thử nghiệm cái đó. Thành thử tôi biết được cái đó. Tôi chỉ mua 100 dô la 1 lít, tôi bán lại 6 lít là $6,000 đô la. Từ cái chỗ đó tôi mới bắt đầu đi lên công ty. Thành thử quý vị hãy tin tôi đi.

 

 

 

Những cái gì mà nói về viêm gan loại B, viêm gan loại C, tôi là cái người phải nói là tôi làm việc chung với Abbott với những ông Dr. Fingel, à ông Dr. Howard Pickey và những cái sản phẩm mà chúng tôi đã làm bây giờ đó là cũng thuộc về cái công ty của chúng tôi ở tại Đức. Đó là lúc trước Abbott làm 1 cái kêu là hepa B immune globulin tức là những cái kháng của viêm gan loại B xong rồi đưa về bên ờ… North American Biological. Sau đó cái công ty Biotech ở Đức mới mua cái đó và bây giờ chúng tôi cũng có những cái chừng đó.

 

Và thôi bây giờ tới cái vấn đề mà cho questions với answers cho mấy người này. Phần tôi là xong rồi. Đó, thì bây giờ quý vị cứ hỏi. Đây, mời hỏi đi.

Also at the same time, the lungs, it spread out to the lungs, understand? Then I gave Dennis Kunamin. Psychologically, everyone thinks the same way, Hoang Thi Thao too. Now they only believe in chemo therapy, not believing in doctor, but not trusting this charlatan, get it? They don’t believe in Mr. Hoang Kieu, only believe in the doctors and will die.

So what now? After that case now is Dennis. After that I knew about Megan. This man is like me, not very trusting at all. Only when he ran out of options, he asked for help; only asked for help after hair loss due to the entire last month in chemotherapy. Then I said, "Hey, Dennis, it’d be very troublesome if you didn’t give her Kunamin, which was then sneaked into the hospital. Then what to do in the hospital now, you know? Hey, the hospital said to come back; otherwise, they’d not be responsible and to do the second chemo therapy. See the girl, see Megan? See her health condition? Does it have to be done that way? Let me tell you so youo’ll be clear.

In Megan’s case, when Megan said, Dennis told me about Megan, what do you think? ... 6 bags of blood infused, 6 bags of blood. There are at least 100ml in 1 bag, that’s a lot. Or if 50 ml, at least 300 ml of blood given to the child. Just as platelets or something, platelets, it’s called a bunch of platelets, get it? Then at least 5 bags, 4 bags. Such a quantity is way too much for the child. Too much, of course, it has to go up. When the platelets shows up too much ... poor Dennis was scared, panickly saying that they called this thrombosis. The blood got coagulated, as if coagulated, blood coagulation, understand? Blood coagulation.

Then I told the doctor, Mr. Sander. I told Dennis not to worry, I'll take care of that, okay? Don't worry about that. That is ... why? Because it was too much ..., they gave too much, just like medications, they gave too much.

Now back to the medicine with this man. Understand? Here, let me show you, see? See the index of neutrophils? While this child’s neutrophils are less than 100, the normal level has to be from over 4,000, 5,000 to 7,000, 8,000. Understand? After providing Kunamin, I asked Dennis the number. It’d dropped to 100, now it's up to over 4 thousand. I assure you that in 1 week it will be considered returning to normal.

 
Just like this man. Why there are so much medications but he could not ged rid of the diabetic condition so he had to ask me to help him, got it? So why, why is that so? It is these drugs that caused the ... you see? The things ... from being red color it became green. The green color is naturally considered as normal, as if they are normal in our cells. Such as his neutrophils. Naturally, medications caused his neutrophils to go up to 8,217. After taking Kunamin, Kunakinade with my wine, it is now down to 7,840 and 7,800 as the index. Are you clear? So it must ... You don't need to be doctors … you need to know these medications about ... they cause great harm if you don't know how to use them. Let me ask you, how can 20 pills be taken in one day? Mr. Wong would give you an answer that in the past, when going to chemotherapy how much medications he took. And now, you know what? I’m happy for him. Poor thing, this man is truly complicated: eating 30 strawberries in one shot. [Chuckles] And then smoking a lot too. He wouldn’t listen to me, but now I made him stop. First, I said it has to return to the position. Now it's over 100, the reading is 100. Now 99 is high, 100 is normal. Then I want to prove it to you. And when we do something, when we take action we need to consider that action. Because I’ve seen many people die unnecessarily.

For example, consider my friend up in Seattle. I provided the medication, the wife didn't care to take. And the son, he said no, wrong, he didn’t allow the medication. One would die an instant death if taken. But if not taken, death would follow because of the cancer.

 

Then there was a friend of mine whom I disowned. That doctor had a brother who suffered from a stroke, and a tube was inserted. I told him if a tube was inserted and when it was pulled out he’d be just like Ly Tong. I urged him to take the meds but he didn’t.  Until the tuble was pulled out, he was allowed by his several children, all 5 children are doctors. They said that this guy is so wrong, taking this medicine will lead to death. No way, don’t take it. When a tube’d put in and until the tuble is put in again and then take medications, how could the patient be saved? Those are the issues that I need to discuss.

Then now comes ... let me keep going for a bit, then later on ... or maybe I’ll talk about this then I’ll say about the other issue later, OK? Save questions for later, okay?

On that matter, I want you to help me a bit. It is because they’re now very responsive but now the total number of responses is only 110 people, over 110. The right number has not been met. So we ask you to help us a little bit by calling on those who need treatment, those who have cancer, anyone who has had any disease and needed our help. We’ll be willing to help them do that. And we already said, we'll do it until ... give us a period of 3 months. And during the 3-month period we’ll provide the medications and we’ll give a ticket to each person ... Consider the things, the tickets, for example a person in 3,500 people and we repeat once again to ask you for help when I say there is a patient's informed consent. We have it online and have clear instructions. And this is the informed consent, in both English and Vietnamese. Then in the future, now starting from May 22nd, there will be a Pharm D., Mr. Nguyen, who is able to speak Vietnamese because the Pharm Ds up here only speak English, and I’m the only Vietnamese speking person. But the 2 people who called, out of 3 people there was a woman whose mother was in the Cancer Institute, then a Lila at UC Davis, and the other one in Missouri who told me, “Oh my god, you know I’m about to go blind due to diabetes. Is there any way you can help?” I said OK, let me help you.

And in the future I also want you to call and I thank the doctors here on this list. You should also help me with this list showing the doctors who will help me and just like the pharmacy that we once worked with them. We also asked them to send to all the victims that have problems. Well, as you can see, if each doctor gives me a few dozen patients, then with 10 doctors I’d have 300. Right, right? I just need about 500 in Los Angeles, right? No, sorry, I need 750 for Los Angeles, or 1,500 ... no ... 700 only. That is 1,400. There are 1,400 free tickets, I hope you will help us, popularize and promote us.

 

And here we say, 3,500 free tickets to go and those kinds of conditions, such as hepatitis B, hepatitis C, with high cholesterone in the blood and diabetes, then those with chronic kidney disease, chronic kidney disease, then all those cancers. That's it.

In San José we need 700 people, of those 350 patients and 350 relatives will make 700. Down here we need 700 people, 700 and 700 is 1,400. In Los Angeles we also need 700 plus 700 that is 1,400, so we hope that you will help us. And we have already said it and we repeat the issue because $1,000 worth of drug products, not $1,000 as fresh money. I also said it straightforwardly in my email, very carefully. But there are also some emails that are ridiculous, not that it’s ridiculous, but there is something like … flirtring. [Laughing] Now I am done thanking, saying sorry and now flirting. I also ask that some folks who want to declare your love to me, I’ll do liveshow so you can say it then, understand? I will be willing to answer that I will do liveshow on VietTV, I will do liveshow everywhere, I will answer and I ask that you don’t … to help me because those emails are special, only the patients should send them. Well, so I ask that you call on people for me.

And here we want to introduce you to each of the different cases, understand? Next time I will introduce a person who does not have a stomach but still alive, you hear? Going to VN with no stomach. I called this man great-uncle, he worked inside ... He was the husband of my auntie ... I called her auntie but of the American mother. I called her aunt. So he went to Vietnam and complained that he had a stomachache. Until then I was curious. He took it himself. I asked the aunt if she prepared it for him, and she said, "No, he’d take it every morning. Sometimes he mixed it, sometimes I mixed it, and he took it. But I didn’t know when he mixed it, he didn't take.” Going to Vietnam, he had his damn stomach removed completely, all gone. Then at the beginning eating and drinking were not possible, not yet. He couldn’t do this or that. Fasting and starving all the time. Trouble! Then I just sent Kunamin over. Now with Kunamin, he eats 2 bowls of rice every day, having normal digestion and excretion, understand?

That's a man without a stomach, I’ve introduced him and at the same time did you see his hair? If you go there and see him, his hair will grow like this mouse will grow its hair. See, see this mouse? This mouse is called nude mouse, it never grows hair because it has no antibody in its system, no antibodies, understand?

So such things that I say and at the same time I also let you know. There are people here who don’t know so I’ll tell them where I formed a company called Rare Antigen Antibody Supplies. How do I get to be where I am today? Honestly, I’m telling you it’s because of hepatitis B, the antibodies of hepatitis B only. Back in the old days when I worked at Abbott, I was the one who tested it. So I know that. I only paid $100 dollars for 1 liter, I sold 6 liters for $6,000 dollars. From there I started moving up to found the company. So please have trust in me.

 

What is said about hepatitis B, hepatitis C is that I am the one who must say that I worked at Abbott with Dr. Fingel, Dr. Howard Pickey and the products we are making now also belong to our company in Germany. That was when Abbott previously made something called hepa B immune globulin, which means that hepatitis B's antibodies, and then they were taken to uh... North American Biological. Later on, the Biotech company in Germany bought it and now we also have those things.

And now comes the session for questions with answers with these people. My part is done. Well, now you go on asking. Here, please ask questions.

 FEMALE REPORTER

Chú có thể kể lại cái câu chuyện của chú như thế nào? Chú bị bệnh ung thư như thế nào và cái cơ duyên gặp ông Kiều Hoàng và hiện tại bây giờ thì tình trạng của chú ra sao ?

Could you please tell your story? How did you get cancer and the opportunity of meeting Mr. Kieu Hoang and how are your conditions now?

Mr. WONG

Hình ảnh tôi thì bây giờ khỏe. Trường hợp của tôi thì lúc đầu cũng bi quan lắm là khi mà nói tới cancer thì ai cũng sợ hết. Bị cái cancer thì nó nguy hiểm cho  tính mạng thì tôi sợ. Thì là trước hết tôi bị cancer cái lỗ mũi bên tay trái. Nhưng mà hồi tôi đi VN thì tôi cũng tinh anh về vấn đề mình gọi là bảo vệ chức năng cũng đươc mà gọi là bảo vệ sức khỏe cũng được. Thì quan hệ tôi rất tốt với nhiều nhà thuốc ở VN. Tôi đi đến đâu thì ai cũng thương tôi hết. Thì thấy tôi cứ chảy mũi hoài. « Ông Wong, ông Wong lấy thuốc uống đi, thuốc cảm cúm nè. » Thì tới ai cũng cho thuốc hết. Thì tôi cứ [unintelligible] thuốc. Thì ai cũng cho, cũng như tới Đà Nẵng cũng cho, tới Huế người ta cho. Rồi thấy về tới đây thấy không xong, về tới Mỹ thấy không xong cái tôi đi khám 1 bác sĩ …

[Turning to Dennis: « How to say [unintelligible] the nose …?”

My image is now healthy. In my case, at the beginning, I was also very pessimistic that when people talked about cancer, everyone was scared. I’m scared because suffering from cancer is dangerous to my life. I first got cancer in my left nose. But when I went to Vietnam, I was also very keen on the issue that we call function protection or health protection. My relationship was very good with many pharmacies in Vietnam. Wherever I go, everyone loved me. And I kept having a runny nose. «Mr. Wong, Mr. Wong, take the medicine, the cold medicine.” Everyone there gave me medications. Then I went on [unintelligible] medicine. Everyone gave me meds, Da Nang as well as Hue. Then when I came back to U.S., I was having issues so I went to see a doctor …
[Turning to Dennis: «How to say [unintelligible] the nose ...?"

DENNIS

Tai mũi họng

Ear, nose and throat

Mr. WONG

 [unintelligible]

[unintelligible]

HOANG KIEU

 Mũi…

Nose…

Mr. WONG

Thì ông bác sĩ đó người Mỹ, ổng mới nói cái bệnh này là ở Đông Nam Á nhiều nhất, kể cả Nhật nữa. Ổng nói là lúc bắt đầu tưởng là viêm mũi. À rồi ổng khám, ổng nói là không phải viêm mũi. Ổng nói 1 cái bệnh tôi quên dùng … danh từ Anh tôi quên rồi, để lát tôi nhớ lại. Ổng nói “I can clean for you.” Rửa sạch cho tôi. Thì hàng ngày đi rửa thế sau rồi đi bệnh viện tôi thức dậy. Tôi thức dậy thấy tại sao có 2 ông bác sĩ, có 1 ông bác sĩ người Đài Loan nữa. Ổng nói “You have a tumor.” À … Rồi ông bác sĩ người Mỹ ổng nói “I clean for you 90%.” Còn 10% nữa phải đi chữa, phải đi làm radiation, hay là hoá trị hoặc là xạ trị. Hoá trị thì nó nhẹ hơn … à xạ trị nhẹ hơn hoá trị. Thì Dennis có đưa tôi vô bệnh viện UCLA. UCLA thì muốn làm xạ trị. Nó làm cho tôi 1 cái mặt nạ để đeo vào và chống ngay cái lỗ mũi ở cái mặt nạ đó. Để khi bắn vào đây ngay cái lỗ mũi. Tôi bị cái lỗ mũi khi bắn vào đây, làm dấu đây nó bắn vào con mắt là tôi đui rồi. Rồi khi mà xạ trị thì nó úp xuống. Khi làm cái mặt nạ thì tôi mập rồi xạ trị lâu nó bị sứt mẻ dần đi, người nó ốm ra. Ốm ra rồi khi làm xạ trị khó khăn lắm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi làm cái bọc, cái mặt nạ đeo cái mặt mình nó mập chưa bị tổn thương. Thì sau khi xạ trị mấy lần cái mặt mình nó nhỏ đi. Sự thật thì xạ trị chỉ có 15 phút thôi, nhưng mà tại vì cái cái mặt mình, cái mặt nạ thì nó sát rồi rục rịch thì nó lệch mà thời gian nó kéo lâu. Nhưng mà cuối cùng thì nó bớt, bớt rồi. Rồi sau hết 4 tháng đi tái khám thì everything is OK, normal. Thì 2 năm sau đi làm scan thì phát giác là tôi bị cái tiên liệt tuyến, cái prostate, rồi cái phổi bị 2 chấm đen. Không biết là tôi có bị di căn không là cái nguy hiểm nhứt.  Xong xuôi rồi thì lấy cái phổi tôi mới thử. Nó check trong vòng cho mình thử ra, Thử rồi thì không có [unintelligible] phổi tốt nhưng mà prostate lên tới…

[Turning to Dennis to ask something…]

Well, the doctor was American, he said that this disease is most prevalent in Southeast Asia, including Japan. He said that at first he thought it was rhinitis. Then after examining me, he said it was not rhinitis. He mentioned the name of the disease in English but I forgot, but I will remember it later. He said, "I can clean it up for you." He cleaned it up for me. Every day, I went to have it cleaned and subsequently woke up in the hospital. Waking up, I wondered why I saw two doctors, one was a Taiwanese doctor. He said, “You have a tumor.” Well ... then the American doctor said, "I clean it 90% for you."The other 10% has to be treated, has to undergo radiation, or chemotherapy or radiation. Chemotherapy is less severe uh ... radiation is less severe than chemotherapy. So Dennis took me to UCLA Hospital. UCLA wanted to do radiotherapy. They made me a mask to put on and to support my nose with that mask so they could shoot radiation in the nostrils right here. A mark was made for shooting radiation in here, if they shot me in the eye, I’d go blind. Then when the radiation was treated, they turned and flipped it down. When the mask was made, I was fat and after the long duration of radiotherapy, the mask got chipped by radiation treatment, it was gradually worn, and I got thinner. It was difficult to receive radiation therapy when you are skinnier.

When making the bag, the mask that was made for my face was not damaged. Then, after a few times of radiation treatment, my face got smaller. The truth is that radiotherapy was only 15 minutes, but because of the face, the mask was snug but with movements it got crooked and it lasted for a long time. But in the end, it got better, better. Then in the follow-up visit after 4 months, everything was OK, normal. Then 2 years later, when I went in for a scan, it was discovered that I had a prostate condition, and the lung had 2 black spots. I didn’t know if my cancer was metastasized, and that was the most dangerous issue. After everything was all done, my lungs were tested and there wasn’t any lung [unintelligible]  but the prostate went up to …

[Turning to Dennis to ask something ...]

HOANG KIEU

 Cái đó là prostate hay là gì?

What is a prostate?

Mr. WONG

 Yeah, prostate … rồi cái phổi …

Yeah, prostate ... then the lungs ...

HOANG KIEU

 Khoan, cái … để tôi giải thích cho cái đó kêu là PSA. PSA là cái gì, là prostate specicfic antigen, hiểu chưa ? Là cái level đó lên rất cao, của bác bên đây lên rất cao lên tới 1 … như tuồng mười mấy chấm …

Wait, what ... let me explain: that is PSA. What is PSA,it is prostate specicfic antigen, understand? That level got up very high, that of the gentleman over this side went up very high up to 1 ... like over ten point ...

Mr. WONG

 … Mười mấy chấm …

…Over 10 point …

HOANG KIEU

 Mười mấy chấm

Over ten point.

Mr. WONG

 17 chấm

 17 dot.

 HOANG KIEU

 17 chấm. Đó. Tôi nói ông là uống 1 ngày 10 viên, phải không ?

17 dot. There. I told you to take 10 capsules a day, right?

Mr. WONG

 À không, Eva, Eva nói.

Oh no, Eva, Eva told me.

HOANG KIEU

 Tôi nói cho Eva. Rồi ông có uống 10 viên không, hay là ông chỉ uống 2 viên thôi?

I told Eva. Then did you take 10 pills, or did you only take 2 pills?

Mr. WONG

 Không, lúc ban đầu tôi uống 3 viên.

No, I took 3 capsules at first.

HOANG KIEU

 3 viên

3 capsules

Mr. WONG

 3 viên rồi sau đó 9 viên.

3 and then 9 afterwards.

HOANG KIEU

Như vậy đỡ rồi đó [laughing]. Như vậy tôi đỡ tốn thuốc.

That's better [laughing]. So my medication inventory would last longer.

Mr. WONG

Người phụ tá của ông Hoàng Kiều, cô Eva là người Taiwanese.

Mr. Hoang Kieu's assistant, Ms. Eva is Taiwanese.

HOANG KIEU

Taiwanese, coi như là dược sĩ.

Taiwanese, considered a pharmacist.

Mr. WONG

Dược sĩ đó, mà tội lắm. Cứ lâu lâu cứ khoảng 2, 3 tuần cứ gọi tôi « How do you feel, Mr. Wong?” Tôi nói “I’m OK.” Rồi có hôm hỏi hỏi hỏi. Rồi sau đến nỗi mà tôi đi UCLA, cái mà cái [unintelligible] cái mà Việt Nam gọi là lâm sàng hả, lâm sàng.

That pharmacist, she was very kind! She called me every 2 or 3 weeks asking, «How do you feel, Mr. Wong?” I said, "OK," and she kept inquiring. And then when I went to UCLA, something [unintelligible] that Vietnamese called clinical, clinical.

HOANG KIEU

Yeah, lâm sàng.

Yeah, clinical.

Mr. WONG

 Tiếng VN gọi là lâm sàng thì tôi đưa cái chỉ số tôi ra, mừng ghê lắm, gia đình mừng hết vì nó thấp xuống cái gì cũng   ...

In Vietnamese it’s called clinical. When I was told of my number, I was so happy, my family was happy because it went down very low ...

HOANG KIEU

 Nó đi xuống còn có 0.1

It went down to 0.1

Mr. WONG

0.1

0.1

HOANG KIEU

0.1, 0.1 và cái người như … cỡ già như ông này đó với cái tuổi đó là cái chỉ số bình thường là 0.6. Nhưng mà nhờ thuốc này còn 0.2, 0.1.

0.1, 0.1 and an old person like this man with that age would have a normal index of 0.6. But thanks to this medicine, it went down to 0.2, 0.1.

Mr. WONG

0.2

0.2

HOANG KIEU

Cái lần sau chót là 0.1

The last time was 0.1

Mr. WONG

Hồi trước khi mà tôi sang …

Before when I went to …

HOANG KIEU

Khoan, để cho hỏi đi.

Wait, let’s hear a question.

MALE REPORTER

Mà ông có kết hợp với cái chi không hay là ông chỉ xài cái dược thảo nutrition của công ty RAAS thôi?

Did you combine it with something or did you only use the herbal nutrition of RAAS company?

Mr. WONG

Sau khi mà tôi được xạ trị tôi không xài 1 cái thuốc gì ngoại trừ là cái … sau khi anh Hoàng Kiều cho tôi thuốc này là tôi không, không có uống gì hết trơn.

After I received radiation treatment, I did not take any medicine except the ... after Hoang Kieu gave me this medicine, I did not take anything else.

MALE REPORTER

Nếu có nhiêu đó thì ai có thể chứng minh cái điều đó được?

If there is only that much then who can prove it?

Mr. WONG

Thì tôi đi lâm sàng. Có cái kết quả là sự chứng minh. Rồi tôi đi lâm sàng, 4 tháng thì tôi đi một lần thì cái chỉ số nó thấp xuống lần thì bác sĩ say number 1, good. Đó là cái chứng minh.

I went to the clinic. The result is proof. Then I went to the clinic, I went back after 4 months then the index went down low, and the doctor said it’s number 1, good. That is the proof.

V H LAN

Ông cho biết là ông uống bao lâu cái thuốc đó thì nó có kết quả không ? Và tình trạng hiện nay của ông là làm sao so với trước đây?

Please tell us how long it takes you to get the result after taking that medicine? And what is your current condition compared to before?

Mr. WONG

À, tôi uống là sau khi tôi đi tái khám thì tôi thấy  hiệu quả [inaudible]. Rồi không những như vậy, rồi khi mà tôi mới làm xạ trị cái lỗ mũi thì cái khẩu giác tôi không có, mất hết. Tôi ăn còn có 50%, ăn không biết ngon. Bây giờ tôi ăn ngon và tôi ăn nhiều, tôi ăn nhiều nữa, cho nên coi như là khỏe trong người. Khi mình cảm thấy mình mệt mỏi thì mình cũng không thèm đi lâm sàng thì mình biết mình không khỏe. Khi mình uống thuốc rồi thì mình thấy mình khỏe, tất nhiên là thuốc nó có hiệu quả.

Well, I took it after my follow-up visit and I found it effective [inaudible]. Then not only that, when I first started to receive radiotherapy on my nostrils, I didn't have appetite, it was gone. I ate only 50%, not good appetite. Now I eat well and I eat a lot, I eat a lot more, so I think it is healthy for me. When I feel like I'm tired and I don't want to go to the clinic, I know I'm not well. When I take my medicine, I feel fine, of course, the med is effective.

V H LAN

Ông có thể nói rõ hơn là cái chỉ số nó thay đổi, cụ thể là nó thay đổi như thế nào không ?

Can you make it clearer that the index changes, specifically how it changes?

HOANG KIEU

Không, không …

No no …

V H LAN

… cung cấp cái đó cho báo chí về sau.

... provide that to the press later on.

Mr. WONG

Có.

Yes.

HOANG KIEU

Rồi rồi, cái đó có trên mạng rồi.

Okay, that's already online.

FEMALE REPORTER

[inaudible]

[inaudible]

HOANG KIEU

Khoan, để tôi hỏi ông lại. Trong thời gian điều trị theo Eva báo cáo lại với tôi và tôi coi lại  hồ sơ đó, thì 92 ngày, 92 ngày thôi, nhớ chưa ? 92 ngày và theo chỉ thị của tôi đó, tôi nói ổng uống cái này 10 viên 1 ngày, hiểu chưa ? Và đồng thời Kunamin và đồng thời uống 3 cái sachet, tức là 3 cái bịch hồi nãy đó 1 ngày. Nhưng mà ông ta không uống bởi vì ông ta cũng sợ phản ứng này kia này nọ. Thành ra ông ta chỉ uống 2 viên thôi. 1 viên, 2 viên, bây giờ ổng chỉ uống 2 viên thôi. Nhưng mà rất ngon lành. Nhưng mà cái đó cũng để giúp cho chúng tôi được cái liều lượng đó, bởi vì có nhiều khi mình tìm được cái chốt khoá cái liều lượng thì nó cũng, bởi vì cái sản xuất là cái sản xuất của mình nó không được dồi dào thành thử như vậy mới tốt. Tôi cám ơn.

Wait, let me ask you again. During the treatment period, Eva reported to me and I reviewed the file, 92 days, 92 days, remember? 92 days and according to my instructions, I told him to take these 10 capsules a day, okay? And at the same time Kunamin and at the same time taking 3 sachets, meaning these 3 bags a day. But he didn't take them because he was also afraid of the reaction. So he only took only 2 capsules. One capsule, 2 capsules, now he only takes 2 capsules. But it was great. But that also helps us determine the dosage, because many times we can find the key to the dosage, it is also, because the production, our med production is not plentiful. So that’s good. I thank you.

Mr. WONG

Trở lại câi hồi nãy anh nói : Ở UCLA là 4 tháng đi tái khám 1 lần. Mà khi tái khám lần thứ nhứt, thứ  nhì, thứ ba không có gì chưa phải là good, chưa hết, rồi sau là mới đưa ra kết quả này. Không phải là mình có cái cảm giác khỏe nhưng mà UCLA nó không làm như vậy đâu. Nó còn bắt mình đi vô làm scan, tổng kiểm soát lại cho nên mới khỏe. Hồi trước cái mặt tôi xanh xao lắm, bữa nay cái mặt tôi hồng, cũng đẹp trai ra chứ, đúng hông ?

Let’s go back to what you said earlier that at UCLA, follow-up visit was every 4 months. Despite first, second, third visit, my condition might not be good, not completely fine. This result came later. It's not that I’d feel well but UCLA wouldn't do that. They even made me come to do a scan, do a general check-up so I could be well. Before my face was very pale, but now it looks pinky, getting more handsome now, right?

HOANG KIEU

[Chuckles] Phải không, còn ngon lắm nghe, cái này tôi nói thiệt. Khoan, để … Lân, cái này đặc biệt nè, coi như là gì đó … sau khi gì đó … coi như là được cứu sống rồi, coi như đã được ngon lành rồi đó, ăn mới ngon rồi đó thì cũng ngon, cái chi cũng ngon, hiểu chưa ?  Coi như vấn đề… đây đây nói thẳng, vấn đề tình dục cũng còn …

[Chuckles] Is that right? You still look great, I’m saying it honestly. Wait, let ... Lan, this is special, consider it something ... after something ... considered to be saved, it looks like you’re doing fine, having good appetite, anything tates good, get it? The issue seems ... here I’m saying it bluntly, the sexual issues are still ...

MALE REPORTER 2

Tức là được hồi sinh lại toàn bộ có phải không ạ?

That means a total revival, doesn’t it?

HOANG KIEU

[Chuckling]

[Chuckling]

Mr. WONG

Coi như là hồi xuân đó.

It’s like rejuvenation.

DOAN TRONG

Thưa ông, tôi muốn đi vào con số ở UCLA. Khi thử nghiệm ông lần cuối cùng là lúc nào ?

Sir, I want to get to the number at UCLA. When was your last test?

Mr. WONG

UCLA hả ?

UCLA huh?

DOAN TRONG

Dạ.

Yes.

Mr. WONG

À …

Oh …

A Female Voice

18 …

18 …

Mr. WONG

Không, mới đây tháng 3 tháng 3

No, recently March 3

DOAN TRONG

Ông có cho báo chí chúng tôi biết cái chỉ số ở UCLA qua thử nghiệm, ông có thể cho chúng tôi biết công khai không ?

Do you tell us about the UCLA index through testing, can you tell us publicly?

Mr. WONG

Hồi nãy …

Earlier …

HOANG KIEU

Hồi nãy ở trên màn

Earlier, on the screen

DOAN TRONG & HOANG KIEU

[Speaking over each other - Inaudible]

[Speaking over each other - Inaudible]

DOAN TRONG

Thế thưa ông, bây giờ ông có thể cho chúng tôi biết cái tình trạng tuyến tiền liệt của ông với cái nhận xét của UCLA và của ông chấm dứt chưa? Ông không còn ung thư tuyến tiền liệt nữa không?

So, sir, can you tell us about your prostate condition. Is it done according to UCLA's observation and your own opinion? You no longer have prostate cancer?

Mr. WONG

Theo như bác sĩ thì chỉ số coi như chấm dứt.

According to the doctor, the index indicates no more cancer.

DOAN TRONG

Thưa ông, cụ thể mỗi đêm ông đi tiểu như thế nào và ông đi tiểu có bị rát hay không và đau phía bên háng của ông?

Sir, specifically how do you urinate every night and do you feel burning while urinating and feel the pain in your groin?

Mr. WONG

Không có đau. Hồi xưa đó, mình đi tức là mình nói là yếu thì mình không có thể đi tiểu xa được thì nó cứ giọt giọt xuống dưới chân. Cho nên hồi đó nó gọi là đi tiểu mà ướt chân, nó thấy văng nhẹ nhẹ là vì không có sức mà. 37:37 Bây giờ đi ớ, sào sào, đi mạnh.

There is no pain. In the past, when I went, I said that I was weak, the stream could not go far, and it was just dripping down to my feet. So it was called getting your feet wet while peeing, almost no spattering because I was weak. 37:37 Now I go strong.

DOAN TRONG

Trước báo chí bây giờ hôm nay ông cho chúng tôi biết là ông không còn … ông tin tưởng vào trong những cái viên thuốc ông có trong tay?

In front of the press today, tell us that you no longer ... you believe in the pills you now have in your hand?

Mr. WONG

Tôi có thuốc này đang uống …

I have this medicine and am taking ...

DOAN TRONG

Ông có thể cho chúng tôi biết là ông thành công là nhờ ông trị được tuyến tiền liệt là nhờ những viên thuốc ông cầm ở trong tay?

Can you tell us that your successful treatment of prostate is due to the pills you hold in your hand?

Mr. WONG

Có, có tác dụng.

Yes, it works.

HOANG KIEU

Rồi, khoan, để trả lời cái câu hỏi đó. Đoàn Trọng, là dường như ở tại … tôi muốn, là vì tôi muốn chứng minh cho rõ ràng, hiểu chưa? Tôi đã yêu cầu rồi và bà Eva đã yêu cầu rồi: ông sẽ đi làm 1 cái CT scan và cuối cùng vào tháng 6 này phải không?

Then, wait, to answer that question. Doan Trong, it seems to be at ... I want, because I want to prove it clearly, understand? I have already asked and Eva has asked: will you do a final CT scan this June, correct?

Dennis

Tháng 6.

In June.

HOANG KIEU

Đúng rồi, tháng 6 này. Là CT scan tức nhiên chứng tỏ mình đã mọi thứ khỏe hoàn toàn.

That's right, this June. A CT scan of course will prove that you are well in very aspect.

FEMALE REPORTER

Câu hỏi này dành cho anh Dennis. Khi nào thì anh phát hiện cháu Megan bị bịnh ờ …

This question is for Dennis. When did you find out that Megan was sick of ...

HOANG KIEU

Leukemia

Leukemia

Dennis

[Inaudible]

[Inaudible]

FEMALE REPORTER

Tháng 3 last year?

March last year?
 

DENNIS

No, this year.

No, this year.

FEMALE REPORTER

This year. Và cái quyết định nào, vì anh còn rất là trẻ, quyết định nào anh lại để cho bé Megan dùng thuốc RAAS của ông Hoàng Kiều?

This year. And what decision, because you are still very young, why did you decide to let Megan use Mr. Hoang Kieu's RAAS medicine?

DENNIS

À, Dennis nói tiếng Anh được không?

Well, can I (Dennis) speak in English?

HOANG KIEU

Yeah được.

Yeah okay.

MULTIPLE VOICES

[People speaking over one another]

[People speaking over one another]

DOAN TRONG

Anh cố gắng nói tiếng Việt thì tốt hơn tại khán giả nghe không được.

It’d be better if you should try to speak in Vietnamese because the audience cannot not understand.

DENNIS

Tại  cái lúc có 1 cái experience …

Because at the time I had an experience ...

DOAN TRONG

Kinh nghiệm.

Experience.

DENNIS

1 cái kinh nghiệm với anh Kiều Hoàng. Tại lúc mà vợ Dennis bị cancer, breast cancer. Lúc đó …

An experience with Mr. Kieu Hoang. At that time that my wife had cancer, breast cancer. At that time …

HOANG KIEU

Bị ung thư vú.

She had breast cancer.

DENNIS

Thì nói là còn 3 tháng. Lúc đó còn 3 tháng mà mỗi lần đi scan đó … cái bone. Lúc đó là cancer stage 4 already, đến tới xương và đến tới liver. Bone, liver. Và cái lúc mà mình đi scan thì nó nó nó reverse, giống như cái bone nó không có […inaudible]. Rồi 2 cái spots nó không còn…

She was told to have 3 months. Then during those 3 months, every time she went in for the scan … it got to the bones. At that time it was cancer stage 4 already. It had gotten to the bones and to the liver. And when she had the scan, it got reversed, just like the bone didn’t have [... inaudible]. And the 2 spots were no longer ...

HOANG KIEU

Coi như là gì đó… không có xuất hiện nữa phải không? Coi như là không còn nữa …

Looks like something ... doesn't appear again, does it? Looks like it's no more ...

FEMALE REPORTER

Di căn.

Metastasis.

HOANG KIEU

Di căn, giảm lại đúng rồi.

Metastasis, reduced, right.

DENNIS

Sau đó [inaudible] products vào tháng 9. Lúc đó là hết hàng rồi, anh Kiều, không có hàng. Mà lúc đó thấy khỏe …

Then [inaudible] products in September. At that time it was out of stock, Mr. Kieu, no more meds. But feeling well then ...

HOANG KIEU

Không, nhưng mà tại sao cái lúc sắp chết rồi thì em đưa lại chứ…

No, but why did you bring over when she was about to die ...

DENNIS

Còn 2 ngày nữa.

Two more days.

HOANG KIEU

Trời ơi, còn 2 ngày!

Oh God, there were 2 days left!

DENNIS

Lúc 2 ngày nữa vợ em sắp chết …

It was 2 more days before my wife’s passing ...

HOANG KIEU

OK, rồi. Để tôi nói về vấn đề mà hết hàng. Như tôi nói với quý vị lần trước rồi khi ra [unintelligible] trả lời thì có cái vì khi ra có cái reaction bởi vậy ngày hôm nay chúng tôi mới mời quý vị đến đây. Trong tương lai sẽ không hết hàng. Có thể hết hàng nhưng mà sẽ không hết hàng là bởi vì sao? Chính chúng tôi là cái người đã làm ra từ A tới Z, chúng tôi không phải đi qua 1 công ty khác như lúc chúng tôi bắt đầu cách đây 6 năm về trước. Chúng tôi cũng nhờ 1 công ty như đây làm cho chúng tôi nhưng chúng tôi không cho biết hết những cái ca chi tiết ; thành thử vì vậy quý vị đừng có lo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không có cái vấn đề hụt hàng. Không phải chẳng có vấn đề hụt hàng đối với cái bà này nhưng mà có 1 cái bà bị pancreas cancer ở dưới … Tôi rất ân hận, cũng vì hụt hàng mà chết. 55 cái bao đã rời đi. Bà ta đi cả 100 lần chemo therapy, trả biết bao nhiêu lần thử máu, thử đồ này kia, rốt cuộc bà ta chết chúng tôi rất ân hận là vì không có đủ hàng. Xin lỗi, đang trở lại.

OK then. Let me talk about the problem of being out of stock. As I told you previously when I came out [unintelligible], there was something because when there was a reaction, so today we invited you to come here. In the future we won’t run out of stock. It could be out of stock but it won’t be. Why? We ourselves are the ones who make it from A to Z, we don't have to go through another company like when we started 6 years ago. We also asked a company like this to do it for us, but we wouldn't give them all details of the cases, so don't worry, you guys. We will try our best so that there is no shortage of goods. Not that there is an issue of shortage with this woman but there was a woman with pancreas cancer below ... I am very regretful, she died because of a shortage of goods. 55 bags had been sent out. She underwent hundreds of chemotherapy sessions, paying for countless blood tests, and eventually she died. We highly regret not having enough inventory. Sorry, coming back.

DENNIS

So lúc mà vô bệnh viện … Dennis lại có 1 cái experience dùng chemo therapy. tại lúc mà cần chemo therapy …

So when going to the hospital ... I had experience using chemo therapy at the time chemotherapy was necessary...

HOANG KIEU

Có kinh nghiệm để dùng chemo therapy á …

Have experience using chemo therapy ...

DENNIS

Thì mình có đi UCLA, mình có đi Cedar Sinai, mình có đi qua City of Hope mà ở Mỹ cái bệnh viện, cái medical system nó chỉ … 1 là chemo therapy, 2 là radiation, 3 là mổ. Cái này nó kêu là standard of care. Khi mà nó dùng chemo không được, nó dùng cái radiation không được, surgery không được nó không có cách nào, nó không đưa ra 1 cái option nào khác. Nó đưa mình more chemo or more radiation, right? Tại cái đầu óc nó nghĩ là chemo and drug and surgery. So mỗi lần mà có gia đình bị bịnh mình chỉ nghĩ 1 đường thôi. Mình nghĩ what are other options to treat my family? So, um, mỗi lần mà em bé bị bịnh, lúc nó làm chemo nó về nhà thấy nó bị fever, nó bị fever …

So we went to UCLA, to Cedar Sinai, to City of Hope, but in America the hospitals, the medical system, it is just ... 1 is chemo therapy, 2 is radiation, and 3 is surgery. This is called standards of care. When chemo fails, they use radiation. When radiation fails they turn to surgery. When surgerry fails, they don't offer any other options. They’d offer more chemo, drugs or surgery, right? In their thinking, it’s chemo and drugs and surgery. So every time my family member falls ill, I think of only one way. I think of other options to treat my family. So, hmm, every time the baby got sick, after chemo, I noticed that she went home with a fever, she had fever ...

HOANG KIEU

Bị sốt

Fever.

DENNIS

Vô bệnh viện thấy nó bị đau, nó đi bộ không được nữa, cần bồng nó đi restroom. Bác sĩ nó nói là nó bị fever infection, mà infection thì đưa antibiotics, mà nó đưa antibiotics. Khoảng 1 tuần sau …

In the hospital, she was in pain, couldn’t walk so I needed to carry her to the restroom. The doctor said that she had fever infection, and treated infection with antibiotics. About a week later ...  

HOANG KIEU

Thuốc trụ sinh.

Antibiotics.

DENNIS

Rồi sau khi nó bớt cái chỗ đó rồi thì sau đó nó bị đau, bị đau cái bụng. Bị đau bụng every 4 hours, đau lắm chịu không nổi. Bác sĩ used CT scan, đi làm X-ray, đưa antibiotics nhiều cái cũng không có bớt, chiếu không thấy. Nó bị inflammation, inflammation mà đưa thuốc trụ sinh đưa tới 2 tuần mà không thấy bớt.  Sau đó nó mới nói là Megan có 1 cái gene, 1 cái gene gọi là MLL leukemia, cái chữ nó gọi là … Rồi Dennis đọc trên mạng chemo nó works.

Then after getting better, she felt pain, pain in the stomach. Suffering from abdominal pain every 4 hours, it was very unbearable painful. Doctors ordered CT scans, X-ray, antibiotics. Lots of things didn’t get better, didn’t show on film. She had inflammation, after 2 weeks of antibiotics the inflamation was still there. Then they said that Megan had a gene, a gene called MLL leukemia, the word is called ... Then I read on the internet, chemo worked.

HOANG KIEU

Dennis, cho anh thêm vô cái vấn đề đó. Trong leukemia, tôi không phải là bác sĩ nhưng mà tôi có rất nhiều người bác sĩ làm việc với tôi để cố vấn cho tôi, để giúp cho tôi để khi quyết định 1 cái sự việc xảy ra như thế nào thì trong leukemia có 7 loại, hiểu chưa? Nó LL, nó chia ra 7 loại có những cái gene khác nhau, tuỳ theo cái gene nó như thế nào đó. Đó là cái y học. Nhưng mà theo tôi là bởi vì khi đã bị leukemia hoặc đã bị cancer, dù cho cancer loại gì thì các bạn cũng bị cancer. Cái đó quyết định leukemia. Cũng như viêm gan loại B nó có 2 cái [unintelligible] nó kêu AD và AY. Thế thôi, viêm gan loại B thôi. Thành thử tôi nói cho các bạn biết để [unintelligible]. Mình tự dùng cái đầu óc mình, mình tự phán quyết lấy, và chính vì cái yếu tố đó mà tôi thành công. Tôi quyết định như vậy đó là tôi chỉ cho các quý vị biết. Chẳng hạn như leukemia nó có 7 loại đó. Cũng như cái em này nó gọi là MLL… Megan

Dennis, let me add to that matter. In leukemia, I am not a doctor but I have a lot of doctors who work with me to advise me, to help me make decision when something happens. In leukemia there are 7 types, understand? LL, it divides into 7 types with different genes, depending on how the genes are. That is medical science. But I think when one suffers from leukemia or cancer, no matter what kinds of cancer, you still suffer from cancer. That determines leukemia. Just like hepatitis B, it has two [unintelligible] called AD and AY. That's all, it’s just hepatitis B. So let me tell you guys [unintelligible]. We use our own mind, we make our own judgments, and it is because of that factor that I succeed. I made such decision so I can point it out to you. For example, leukemia has 7 types. Just like this girl, it's called MLL ... Megan

DENNIS

Megan nó gọi là AML. Cái loại này cái survival rate là 90 đến 95%, very high. Nó còn có thêm 1 cái gene là MLL, mà cái gene này nó khác với cái 90%, nó thấp below 40. Mà nó below 40 thì …

Megan’s is called AML. This kind of survival rate is 90% to 95%, very high. There is also one more gene, MLL, which is different from the 90% type, it’s below 40. And it is below 40 …

HOANG KIEU

Dưới 40%.

Less than 40%.

DENNIS

Mình chỉ có là muốn làm chemo, làm chemo và nó không có 1 cái evidence dùng chemo sẽ chữa được cái bệnh này mà nó là bắt buộc, nó muốn mình bắt buộc phải dùng chemo. Thành ra lúc đó là Dennis lúc đó gọi anh Kiều nói cho anh Kiều. Anh Kiều nói là cho nó uống 10 viên 1 ngày, mà lúc đó nó khó chịu lắm. Thành ra Dennis bắt đầu cho nó uống 2 viên thôi, miễn có chút đỡ hơn là không có. Mà lúc đó ANC nó là zero. ANC là 1 cái white blood cell.

We just want to do chemo, do chemo and there’s no evidence that using chemo will cure this disease, but it's mandatory, they want us to use chemo. Therefore, at that time, I called Kieu to tell him. Mr. Kieu told me to give her 10 pills a day. She was very uncomfortable at the time. So I started to give her only 2 capsules, better something than nothing. At that time her ANC was zero. ANC is a white blood cell.

HOANG KIEU

Như  cái đó là neutrophil phải không ?

It’s like neutrophil, right?

DENNIS

Neutrophil, neutrophil.

Neutrophil, neutrophil.

HOANG KIEU

Đúng rồi. neutrophil là cái gì ? Như tôi đã chỉ cái hình cái ông kia phải chưa ? Để tôi về trở lại, tôi tôi tôi tôi trở lại tôi cho coi. Rồi, bây giờ, Ian. Không có để lại được. Can you get back to neutrophils for me?

 

Tôi giải thích nè. Trong cái … những cái ung thư tôi lại có những cái tế bào. Trong cái tế bào là cái gì? Các vị phải hiểu trong cái khi bị bịnh ung thư, cái điều cốt yếu là cái neutrophil. Can you roll after that? Cái neutrophil là cái gì? Đó là 1 cái chất kháng mà có thể giúp cho các bạn để mà còn sống còn. Khi mà đã xuống quá cái mức zero rồi đó thì coi như sẽ chết. Trăm phần trăm như vậy bởi vì không có 1 cái chất kháng, không có 1 cái gì hết. Và thành thử như tôi đã nói rồi, cái neutrophil của em bé lúc đó là coi như zero, phải chưa? Coi như zero hoặc là dưới 100. Dưới 100 là đã nguy hiểm rồi, hiểu chưa? Lên tới, được lên tới bây giờ là 4,200. Và tôi bảo đảm độ 1 tuần nữa là xong. Em bây giờ coi như là tình trạng là đã được 7 nghìn rồi. Như đây là 7 nghìn, quý vị thấy chưa? 7,800 nè, 7,800 thấy chưa? Nếu ông này nè, vì 3 cái thuốc này nè …

Right. What is neutrophil? As I pointed out the picture of that guy, right? Let me go back, I, I, I, I go back to show it to you. And, now, Ian. I can’t get back there. Can you get back to neutrophils for me?


Let me explain it. In the ... types of cancers there are cells. What is in the cell? You have to understand what happens when you have cancer, what is essential is the neutrophils. Can you roll after that? What is neutrophil? That's an immune substance that can help you to survive. Once it goes down past the zero level, you will die. One hundred percent like that because there is no immune substance, there is nothing. And as I said before, the girl's neutrophils at the time are considered zero, right? Consider zero or less than 100. Under 100 is already dangerous, understand? Now it’s up to, the level is up to 4,200 now. And I guarantee that it'll be over in about one more week. Her condition is now considered to be 7 thousand already. Like this is 7 thousand, you see? 7,800 here, 7,800, you see? If this man, because of these 3 drugs …

DOAN TRONG

Thưa anh Kiều, cái lúc mà em đến đo được còn 100 và lên đến 4,200 trong bao lâu, thưa anh Kiều?

Dear Mr. Kieu, the time when she had only 100 and when she’s up to 4,200 is how long, Mr. Kieu?

DENNIS

Bắt đầu là Thursday

It started on Thursday

HOANG KIEU

Chỉ có mấy ngày …

Only a few days ...

DENNIS

Lúc đó neutrophil chỉ khoảng between 5 to 20, từ 5 tới 20, basiscally zero. Ngày đầu tiên thì lên đến 100, the second day lên đến 400, 3rd day lên tới 1,200. Lúc mà bệnh viện Monday mà cho đi về á là 3,968. Và mới Monday đi thử lại là 4,900.

At that time her neutrophil level was only about between 5 and 20, from 5 to 20, basiscally zero. The first day it went up to 100, the 2nd up to 400, 3rd day up to 1,200. On Monday when the hospital let her go home, it was 3,968. And last Monday it was 4,900.

HOANG KIEU

4,900. Rồi, OK. Bây giờ hiểu rõ chưa? Thành thử ai mà bị ung thư á, không cần phải bác sĩ ung thư, không cần phải oncologist. Chỉ đọc cái báo cáo coi cái neutrophil tại sao nó xuống, nếu nó xuống như vậy là rất nguy hiểm, hiểu chưa? Và cái ông này, tại sao neutrophil ông này lên? Là bởi vì 3 cái thuốc mắc dịch này, hiểu chưa? Nó làm cho cái neutrophil …

4,900. Well, OK. Now are you clear? So whoever having cancer doesn't need a cancer doctor, doesn't need to see an oncologist. Just read the report to see why neutrophils are down.  If it's down like that, it's very dangerous, okay? And this man, why his neutrophils increased? Is because these 3 damned drugs, got it? It makes neutrophils … 

DOAN TRONG

Neutrophil là cái gì, anh Kiều?

What is neutrophil, Mr. Kieu?

HOANG KIEU

Neutrophil là … có cái chữ tiểu cầu, nó dịch cái chữ tiểu cầu … The  translation of neutrophil …

Neutrophil is ... there is a platelet word, it translates the word platelet ... The translation of neutrophil ...

FEMALE REPORTER

Neutrophil là bạch cầu trung tính

Neutrophil is neutrophil [in Vietnamese].

DOAN TRONG

[Inaudible] có 2 giai đoạn đầu …

[Inaudible] has the first 2 stages …

MULTIPLE VOICES

[People speaking over one another]

[People speaking over one another]

HOANG KIEU

Em nhớ chưa? Neutrophil becomes zero là chết cha rồi. Còn cái gì chống đỡ nữa, phải chưa?

Do you remember? When neutrophil number becomes zero it’s critical. What else is there to fight, right?

UNKNOWN VOICE

Mới vô bệnh viện là below 500?

Below 500 when first admitted to the hospital?

DENNIS

Mới vô bệnh viện là below 500.

Below 500 when first admitted to the hospital.

HOANG KIEU

Rồi, rồi em tiếp tục đi.

Ok, you keep going.

DENNIS

Lúc mà mình trong bệnh viện 3 tuần bắt đầu uống cái thuốc Kiều Hoàng thì nó hết đau. Lúc Monday bệnh viện cho vể, bắt đầu chúa nhật thì cái bụng nó hết đau, nó hết fever, hết fever thì con số lên thì thứ 2 bệnh viện they say day and night, khác, khác nhiều. Nhìn thấy nó khỏe.

When she was in the hospital for 3 weeks, she started to take Kieu Hoang medicine. By Monday when the hospital let her go home, her abdominal pain was gone by Sunday, she sidn’t have fever anymore, fever no more and the number went up. On Monday the hospital said that she was like day and night, much different. She looked well.

HOANG KIEU

Rồi,

OK.

V H LAN

Bây giờ thì nó sao?

Then how’s she now?

DENNIS

Bây giờ nó không có …

Now she doesn’t have ...

HOANG KIEU

Em cứ hỏi tiếng Anh đi. How do you feel? Feel good?

You go ahead ask in English. How do you feel? Feel good?

FEMALE REPORTER

Compare to the last 2 weeks, before and after, can you explain just a little bit?

Compare to the last 2 weeks, before and after, can you explain just a little bit?

Megan

[Inaudible]

[Inaudible]

FEMALE REPORTER

But before, how does it feel for the last 2 weeks? Hurt?

But before, how does it feel for the last 2 weeks? Hurt?

DENNIS

[Inaudible]

[Inaudible]

Megan

[Inaudible]

[Inaudible]

DENNIS

Cái bụng nó bị đau, thì lúc đó … nó đưa cái kêu bằng ... Pain killer. Mình hỏi nó pain killer là cái chất gì thì nó nói là chất opiate…

Her stomach hurt, then ... they gave her something like ... pain killer. I asked them what pain killer is, they said it was opiate

HOANG KIEU

Opiate …

Opiate …

DENNIS

Opiate.

Opiate …

HOANG KIEU

Là cái đó là rất nguy hiểm. Như tôi nói cho cái vụ mà bắn ở dưới Thousand Oaks là do gì?  Do opiate cho 1 anh chàng Thuỷ quân lục chiến dùng opiate. Mà con nít như vậy mà tôi hỏi quý vị cho opiate là chết cha rồi. Như đứa con tôi, thằng Kỳ đi vô bệnh viện, đau. Bệnh viện nó cho, không biết cái gì hết, đòi MRI. Tôi nói không, không cho. Rồi cho 3 thứ thuốc đau về. Tôi nói không, tôi chỉ cho uống 1 viên Kunamin, kunakin là hết, hiểu chưa? Đó là những kinh nghiệm mình chia sẻ với nhau và cho đồng bào họ biết để họ có 1 cái đường lối chữa trị và đường đời họ cũng cần phải có cái sự thông minh để kết toán, chứ không phải là đừng có nghe ba cái ông [unintelligible], ba cái ông bác sĩ. Và hôm nay chúng tôi mong các bạn giúp đỡ chúng tôi kêu gọi đủ 1,750 người để chúng tôi thử. Thử xong rồi chúng tôi mới lấy cái kết quả đó chúng tôi đi hỏi tội cái ông bác sĩ mà không cho ông Lý Tống uống.

That is very dangerous. As I said about the shooting down there in Thousand Oaks, because of what? Because of opiate. A Marine used opiate. But giving kids opiate like that, let me tell you, it might cause big trouble. Like my son, Ky, he went to the hospital, hurt. The hospital, not knowing anything, wanted to do MRI. I said no, then they gave three pain medications. I said no, I gave him only one tablet of Kunamin, Kunakin and it’s gone, understand? These are the experiences I share with each other and let our expatriates know so that they have a way of treatment and in life they also need to have intelligence to make decision, not to not listen to those [unintelligible], those doctors. And today we hope that you help us getting 1,750 people to try. After the trial, we’ll take the results to go confront the doctor who didn’t allow Mr. Ly Tong to take.

VAN KHUONG

Với những cái kết quả rất là thành công như vậy thì khi nào mình sẽ giới thiệu cái kết quả tốt này với những cộng đồng khác không chỉ là cộng đồng VN, và RAAS Nutritionals sẽ đi vào những cái pharmacy chính như CVS, Walgreen ?

With these very successful results, when will you introduce this great result to other communities, not just the Vietnamese community, and will RAAS Nutritionals go into the major pharmacies like CVS, Walgreen?

HOANG KIEU

Hmm, xin trả lời tôi là người VN, hiểu chưa ? Vấn đề là mình phải lo cho cái người Việt gốc Mỹ mình trước như Vân Khương thấy không ? Bao thuốc như vậy làm sao mình đủ hết cho người Mỹ, hiểu chưa? Thành thử mình phải đợi. Vì vậy tôi  muốn lợi dụng cái cơ hội này để các bạn giúp tôi chữa trị cho 1,750 người có thuốc mà chữa cái đã. Rồi sau khi có từ từ chúng tôi bán, chúng tôi sản xuất, chúng tôi có đủ, giống như chúng tôi đi vô trong cái nhà kho, thấy không ?

Trước khi có biết bao nhiêu bịch thuốc, trong khi cái bịch thuốc HOANG KIEU chút xíu vầy nè thì làm sao mà kham nổi. Thành thử quý vị hãy từ từ. Vân Khương hỏi câu đó rất hay. Chúng tôi sẽ từ từ và chúng tôi sẽ tiếp tục cái đó và như chúng tôi nói rồi: cái mục đích của chúng tôi gọi là cái ambition đó, cái của chúng tôi rất lớn và cũng làm sẽ được ít nhất 1 tỷ viên hoặc 1 trăm tỷ viên, 100 triệu tỷ viên. Đó, nó như vậy.

Hmm, my answer is I'm Vietnamese, understand? The issue is that I have to take care of the Vietnamese American people first, you see, Van Khuong? How can such a bag of meds be enough for Americans, understand? So I have to wait. That’s why I want to take advantage of this opportunity so that you can help me treat 1,750 people with the meds. Then after that we’ll gradually sell, we’ll manufacture, we’ll have enough, like we went into the warehouse, see? Before having numerous bags of medicine, how can we handle it when we have just a little bag of medicine HOANG KIEU? So please take it easy. Van Khuong asked an excellent question. We will go slow and we will continue that and as I already said: our purpose, I call it an ambition that’s very big and will make at least 1 billion capsules or 1 hundred billion capsules, 100 million billion capsules. Yeah, it's like that.

V H LAN

Cho hỏi anh, như vậy thì bây giờ tình trạng của bé nó như vậy, theo anh nói là tốt hơn thì trong thời gian này hay trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục chữa trị bằng cái đó mà thôi hay là kết hợp làm chung với lại bệnh viện?Cái plan của của anh cho bé là như thế nào ?

Let me ask you, now her condition is such, according to you, it is better during this time or in the future that you will continue to treat her with that alone or will it be combined with the hospital? What is your plan for her?

DENNIS

Cái plan  đó là không có làm chemo …

That plan calls for no chemo ...

HOANG KIEU

Không, để đó. Được rồi để anh trả lời cho Dennis. Ông bác sĩ bệnh viện biểu đưa bé vô lại để làm cái 2nd chemo therapy. Tôi nói không, tôi chịu trách nhiệm, tôi biểu ba Dennis không cho, nhất quyết không cho. Tôi đã nói với ông Tanner rồi, Paul Tanner. Có cần thử nghiệm gì cho cháu cứ nói chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và cái đó là cái chương trình chúng tôi đã cương quyết như vậy. Lả bởi vì sao ? Đưa vô bệnh viện là họ cho lại chemo therapy. Chemo therapy là chết bé, hiểu chưa ? Đó thành thử là …

No, leave it. Okay, let me answer for Dennis. The hospital doctor asked to bring her back to do the 2nd chemo therapy. I said no, I’m responsible, I told Dennis not to agree, absolutely not. I already told Mr. Tanner, Paul Tanner. If she needs to be tested, just say so, we’ll be responsible. And that’s the plan that we have been so determined about. Because of why? If taken to the hospital, she’ll be given chemo therapy again. Chemo therapy means death, understand? That is why ...

DENNIS

Một cái decision như vậy là 1 cái decision very tough for a father because bên Mỹ mình học they taught là mình nghe bệnh viện, mình nghe doctor. Doctor recommended chemo khi Tuesday đó, past Tuesday là làm chemo, nhưng gia đình Dennis decide not tom do. So it’s a very tough decision but I’m willing to make that decision.

Such a decision will be a very tough decision for a father because in US, they teach me to listen to the hospitals, to listen to doctors. Doctor recommended chemo on Tuesday, to do chemo on past Tuesday. But my family decides against doing it. So it’s a very tough decision but I am willing to make that decision.

V H LAN

Theo anh thấy thì từ cái lúc mà bé bị nặng nhất cho tới bây giờ và cho tới lúc nếu mà bé khỏe hẳn hoàn toàn thì bây giờ tình trạng nó nằm ở … như thế nào. Nếu bây giờ, 10 là nặng nhất, mà 0 là khỏi hẳn thì theo anh biết bây giờ bé đang ở chỗ nào?

From what you’ve seen, from the time when her condition was most severe until now and until her complete recovery, what is her condition now... how. If now, 10 is the heaviest, but 0 is complete recovery where do you think she is now?

DENNIS

[Inaudible]

[Inaudible]

V H LAN

100% rồi?

100% already?

VAN KHUONG

Và vấn đề là chemo có thể giúp gì không? Nó có thể giảm cái immune system…

And the issuei is can chemo help with anything? It can reduce the immune system ...

DENNIS

Cái logic ngày hôm nay bác sĩ, mình dùng common sense …

The logic today my doctor, I use common sense ...

HOANG KIEU

Rồi, xong chưa? Còn có còn ai có câu hỏi gì? Bây giờ tôi nhờ báo chí giúp giùm cho tôi một chút đi.

Ông bạn tôi, Thời, ngồi đây đi xuống gặp ông Hoàng Thi Thao.  Ông Đỗ Văn Trọn đâu rồi, ổng chạy đâu rồi?

Okay, are we done? Who else has questions? Now I ask the press to help me a bit.
My friend, Thoi, who is sitting her, went to see Mr. Hoang Thi Thao. Where is Mr. Do Van Tron, where did he go?

 

 

 

HOANG KIEU

À quên ông Đoàn Trọng, ổng chạy đâu rồi? Đoàn Trọng đâu rồi? Chạy đâu rồi? Rồi nói ông Hoàng Thi Thao cho thuốc cho Hoàng Thi Thao. Hoàng Thi Thao không chịu uống, thì bây giờ, bạn tôi là Thời, đi xuống thăm, chụp hình nói sắp chết rồi. Tôi gởi thuốc về. Bây giờ ông Hoàng Thi Thao, tôi mới biểu ông Hoàng Thi Thao uống đi, ông Hoàng Thi Thao mới nói uống được 2 ngày, mà sáng nay ổng vẫn đi chemo therapy, thành thử tôi muốn quý vị khuyến khích cho ổng chút xíu. Tôi sẽ cho quý vị facetime, và tôi đã nói dặn rồi, thì bây giờ đúng giờ là quý vị facetime hỏi câu hỏi dùm đi, lên dùm đi. Đoàn Trọng đâu rồi?

Oh no, I meant Mr. Doan Trong? Where is Đoàn Trọng? Where did he go? Then he said Mr. Hoang Thi Thao. I gave medicine to Hoang Thi Thao. Hoang Thi Thao refused to take, but now, my friend Thoi, went down to visit, took picture and said that he was about to die. I sent him the medicine and asked him to take. Mr. Hoang Thi Thao has just taken it for two days, but this morning he still went to receive chemotherapy. So I’d like you to encourage him a little. I will let you facetime, which I have already arranged. In due time, you will facetime and ask him questions for me. Where is Đoàn Trọng?

MALE VOICE

Đoàn Trọng đi rest room.

Doan Trong went to the restroom.

HOANG KIEU

Khỏe không? Khỏe. Bây giờ đây, dạ báo chí đây, cười. Phải uống thuốc nghe chưa? Muốn… Không muốn chết thì uống thuốc. Đây nè, hỏi mấy ông này nè, những người được cứu sống đây, có cần hỏi gì hỏi đó trước đi, rồi báo chí sẽ hỏi sau. Ok?

How's it goin’? Good. Now, here is the press, laughing. You need to take the meds, OK? Want ... If you don't want to die, take the meds. Here, ask these guys, the rescued people here, need to ask something first, then the press will ask later. Ok?

H T THAO

Không có gì cần nói nhiều.

Don’t need to say much.

HOANG KIEU

Đúng rồi.

Correct.

H T THAO

Nói với Kiều, với anh em là chúc mừng cái thuốc của Kiều.

I’m telling you [Kieu] and the folks that I congratulate Kieu for his meds.

HOANG KIEU

Thôi đừng có chúc mừng, hãy uống thuốc cái đã… rồi.

Không em, cứ phỏng vấn đi, cần gì anh cứ hỏi… đừng chi… em cứ việc phỏng vấn. Em cầm đi, cầm đi.

Please don't congratulate, just take them ... OK.
No, just go ahead and ask. Ask what you need to ask ... don't … just go ahead and interview him take it.

H T THAO

Thứ nhất, kính chào tất cả. Điều thứ 2, là chúc mừng những anh… [inaudible]

Tôi rất là hân hoan nghe ngồi nghe các anh uống thuốc của Hoàng Kiều mà lành bệnh. Tôi rất là vui mừng vô cùng. Tại vì tôi bị vướng ung thư thực quản, rồi bị radiation, tức là xạ trị hơn 32 lần. Cái side effects, thì cái phản ứng của chemo nó hành tôi kinh hoàng lắm. Bây giờ vẫn còn đau. Thì cách đây 3 hôm tôi mới nhận được thuốc của Kiều thì tôi không uống. Tôi thấy đó là một cái thứ mà phụ… supplement vô hại, hình như nó được làm từ đậu nành, rồi vỏ nho, và hột nho. Thì tôi có đọc sách thì tôi thấy cái đó vô hại và tôi uống. Tôi thấy là nó… tại vì tôi ăn không được mấy tháng nay, tôi chỉ dùng Nepo. Nepo là cái này, tôi đang ăn nè. Nó là một chất dinh dưỡng để nuôi những người bị thận, suy thận như tôi, hoặc là bị thực quản ăn nuốt không được. Tôi phải ăn bằng ray tube, tức là xuyên qua ruột. Thì 3 hôm nay tôi uống cái thuốc của Kiều, tôi thấy giống như một cái dinh dưỡng, một cái thực phẩm tốt, không có một cái biến chứng gì hết và tôi rất là tốt, thì hôm nay tôi chúc mừng những bạn ngồi đó đã thoát nạn và chúc mừng Kiều.

 

 

 

Sư thật ra thì tôi bị ung thư 7 tháng nay, phát giác 7 tháng nay, nó rơi vào thời kỳ thứ 3. Và sau khi làm xong những cái chemo và radiation thì tôi tưởng rằng tôi đi mổ được thì tôi đến UCI thì một ông bác sĩ giỏi nhất, cũng 2 lần, ông đó là người VN trẻ, thì ông ấy nói rằng nó đã nhảy qua một cái cuống phổi. Cái thực quản nó là bị ung thư 5.2 cm, rồi đang ngon lành thì nó shrink lại rồi, Xin lỗi tôi đang nói vì chemo, hậu chemo đó, side affect nó làm cuống họng tôi cũng khó nói.

 

 

Cái sự thật ra tôi với Kiều hồi xưa làm MC cũng hay lắm, thì bây giờ cái chemo nó làm tàn phá cái sức khỏe tôi. Thì tôi uống những cái thuốc của Kiều 3 ngày nay, tôi cũng không nhớ tên gì đó nhưng mà nó là một loại màu xanh, một loại màu tím đậm thì thấy là rất đỡ. Đó, chúc mừng cho Kiều, chúc mừng các bạn.

First, hello to all. Second, congratulations to you guys ... [inaudible]

I am very happy to hear that you guys recovered by taking medications from Hoang Kieu. I am elated. Because I’ve suffered from esophageal cancer, and have received radiation – radiotherapy – for more than 32 times. The side effects, the reaction of chemo, are hurting me terribly. It still hurts now. I received Kieu's medicine three days ago, but I didn’t take. I found it to be a harmless supplement, which was probably made from soybeans, grape skins and grape seeds. And I read and learned that it’s harmless so I have taken it. I think it ... because I can’t for a few months now, I only use Nepo. Nepo is this thing that, I'm eating now. It is a nutrient for people with kidney disease, kidney failure like me, or can’t swallow due to problems with the esophagus. I have to eat with ray tube through the intestine. So I’ve taken Kieu's medicine for the past 3 days I feel like a nutrition, a good food with no complications at all and I feel very good. Today I congratulate you guys who have recovered and congratulate Kieu.

Actually, I’ve had cancer for 7 months now, which was discovered 7 months ago, it falls into the 3rd stage. And after receiving chemo- and radiotherapy, I thought that I could go in for surgery, so I went to UCI and met the best doctor twice. He is a young Vietnamese telling me that it already spread to a lung bronchus. The cancerous size in the esophagus is 5.2 cm, which has shrunk. Sorry that I’m saying because of chemo, post chemo side effects on the esophagus make speaking difficult for me.

 

Indeed, Kieu and I have been good MCs in the past, so now the chemotherapy has ruined my health. Then I’ve taken the meds from of Kieu for the past 3 days. I don't remember the name but one kind is green, and the other dark purple, and I feel much better. There, congratulations to Kieu and to you.

HOANG KIEU

Nè, anh Thao, bây giờ em chúc mừng cho anh còn việc em thành công là thành công rồi nè, thành công rồi, bởi vì em rất thương anh, và Đoàn Trọng có ngồi đây. Đoàn Trọng khi mà anh bị á, em đã nói Đoàn Trọng kêu anh, em gởi thuốc xuống cho anh, nhưng mà anh cũng nghi ngờ sao đó anh không uống. Em không trách anh là bởi vì ai cũng sợ chết hết, cũng như vợ Dennis đây, ai cũng sợ chết hết, đi… không có thể tin tưởng những người như em, nhưng mà phải tin tưởng vô ông bác sĩ, nhưng mà bây giờ mình cần phải học.

 

Em bảo đảm với anh [unintelligible] trong cuộc đời anh, anh cũng sẽ yêu đời trở lại, và cũng như ông bác đây. Hồi xưa đi tiểu chỉ giọt xuống dưới, bây giờ ổng đi ổng bắn cho tung lên. Và đồng thời trở lại cái thời giống như ông đó ông… là gì đó… coi như về… bây giờ là coi như là cái thời mà… hồi xuân, hay tuổi dậy thì. Anh hiểu chưa? Thành thử em bảo đảm, và anh nói với em là cái rượu chat, ông này là ghê lắm, uống whisky thôi, cả chai tu cả chai. Bỏ đi, chỉ uống rượu chát thôi. Rượu chát thì tất nhiên nó chát. Tôi nói cho anh nghe, 1ml là 6 tỉ tế bào, thành thử anh phải uống đi, nghe chưa? Tối ăn cơm uống, và em bảo đảm là… em bảo đảm với anh trong 3 tháng, nhiều nhất là 1 tháng thôi, mà 3 tháng, nhiều như là 3 tháng, với cái đô như vậy đó, là rất mạnh, là 10 viên, và 3 cái bịch kia là rất mạnh. Ông bác đây chỉ… em cũng nói 10 viên, nhưng mà ổng chỉ uống 2 viên thôi anh, nhưng mà xong, ok, rồi thôi, chúc…bây giờ Đoàn Trọng có khi hỏi Hoàng Thi Thao đi.

Hey, Thao, I congratulate you now and my work has already been successful because I love you so much, and Doan Trong is here. When you got sick, I asked Đoan Trong to call you and I sent the medicine down to you. However, you suspected something and did not take. I don't blame you because everyone is afraid of dying, just like Dennis's wife, everyone is afraid to die, go ... They can't trust people like me, yet they have to trust a doctor, but now we need to learn.

 

I assure you [unintelligible] in your life, you will love life again, and just like this gentleman over here. Before his urine was just dripping down, but now he is spraying it all over. And at the same time he went back to the time when he ... he ... was something ... a time of rejuvenation, a period of puberty. Do you get it? So I assure you, and you told me that the wine, this man is terrible, drinking whiskey only, and gulping down the whole bottle. Quit, drink wine only. Wine is of course acrid. Let me tell you, 1ml equals to 6 billion cells, so you have to drink it, OK? I drink it with dinner, and I guarantee ... I guarantee you in 3 months, at most 1 month, in 3 months, as much as 3 months, with such dosage, very potent, of 10 capsules, and those 3 pouches, very potent. This gentleman ... I also told him 10 capsules, but he only took 2, but he done. OK, then, well ... now Doan Trong, go ahead ask Hoang Thi Thao now.

DOAN TRONG

Anh Thao, lúc này sao cái giọng anh nói khác hơn mấy hôm trước nhiều anh Thao? Hôm nay giọng anh nói tôi nghe hơi khác á, vì sao vậy?

Mr. Thao, why is your voice different now than several days ago, Thao? Today your voice sounds a little different, why?

H T THAO

Cái chemo đó anh. [Inaudible]

Chúc mừng tất cả.

Because of chemo. [Inaudible]
Congratulations to all.

HOANG KIEU

Rồi thôi, cảm ơn anh nghe. Uống nghe chưa. Nhớ chưa? Uống rồi về làm MC lại nghe chưa? (OK). Thế là em sẽ giới thiệu anh với “Tạ Tình Hoàng Thi Thơ” bây giờ thoát khỏi tử thần rồi, rõ chưa?

Okay, thank you. Remember to take them? Take them to get well and come back to play MC again, OK? I will introduce you to "Ta Tinh Hoang Thi Tho" that you have now escaped from death, is it clear?

H T THAO

Chưa đi đâu được hết.

I can't go anywhere yet.

HOANG KIEU

Cứ uống đi, bảo đảm anh uống đi. Tới ngày 20 tháng 7, 20 tháng 7 là anh xong. Ok? Đi coi “Tạ Tình”. Rồi cảm ơn anh, rồi, bye bye.

Rồi, thấy chưa? Rồi.

Just take it, make sure you take it. By July 20, July 20 you’ll finish taking it. Ok? Go see "Ta Tinh". OK, thank you. Bye bye.
Yes, see that?

DOAN TRONG

Anh Hoàng Kiều, anh có thể chia sẻ tại vì rất nhiều khán thính giả gọi cho chúng tôi ngay bây giờ họ gọi tôi. Cái vấn đề leukemia là một trong những cái gọi là vấn đề nặng nhất rất nhiều người bị. Anh có thể cho biết rằng là trong cái trường hợp nào thì có thể tiếp xúc và để uống thuốc của anh theo như anh vừa trình bày.

Mr. Hoang Kieu, can you share it because so many listeners call us right now, they call me. The issue of leukemia is one of the so-called most serious problems that many people suffer. Can you tell us how they can contact you in order to take your medicine as you just presented.

HOANG KIEU

Như tôi đã nói rồi, quý vị hãy vào cái website của tôi, là cái www.raasnutritionals.com, hiểu chưa? Rồi coi trong đó những cái thủ tục tôi đã chỉ ra cho từng người cũng như quý vị ở đây. Tôi mong mỏi quý vị sẽ làm được điều đó. Hoặc là liên hệ với những cái nơi, chẳng hạn như San Jose thì ở Viên Thao, hiểu chưa? Nơi bán vé. Ở dưới Los Angeles là Tú Quỳnh. Bên Houston Texas có 2 nơi, một là của Việt TV ở VINA shop, và hai nữa là cái Premier Music ở tại chợ Hòa Bình. Các bạn hãy tới đó đi, rồi có người sẽ chỉ dẫn cho các bạn làm sao để làm thủ tục để tham dự trong cái chương trình này. Và chúng tôi, chẳng những leukemia, bất cứ cái thứ bệnh gì mà quý vị có mà quý vị cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Và chúng tôi muốn làm cái việc này là chúng tôi muốn làm vẻ vang cái dân tộc của chúng ta. Chúng ta chứng minh cái điều này. Và chúng tôi cũng mong mỏi, nhân đây, chúng tôi cũng mong mỏi quý vị giúp đỡ, yểm trợ cho cái chương trình “Tạ Tình 4, 5, 6” cho nó được thành công để mình nói lên tiếng nói của mình. Đây là cái tập thể của những người Việt, người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở tại đây.

Còn câu hỏi gì nữa không?

As I said, go to my website www.raasnutritionals.com, understand? Then follow the procedures I have shown to each person as well as all of you here. I hope you can do that. Or contact those places, such as Vien Thao in San Jose, get it? A ticket office. Down in Los Angeles is Tu Quynh. There are 2 places in Houston Texas: one is Viet TV in VINA shop, and the other is the Premier Music in Hoa Binh market. Please go there, then someone will show you how to do steps to participate in this program. And we, not only leukemia, any conditions you have that you need help with, we will help. And we want to do this, we want to glorify our people. We’ll prove this. And we also hope that, by the way, we also look forward to your help, supporting the program "Ta Tinh 4, 5, 6" for it to be successful so our voice can be heard. This is our collective group of Vietnamese, Vietnamese Americans living here.
Any more questions?
 

AI HIEN

Ái Hiền, chị Jamie có câu hỏi. Rất là cảm ơn anh vì ngày hôm nay có một cái buổi trao đổi rất là thẳng thắn như vậy. Và Megan? I’m pretty sure you don’t understand what is going on right now but I’d love to ask you: What is your dream? What you want to become?

Ai Hien and Jamie have a question. Thank you very much for having a very straightforward exchange today. And Megan? I'm pretty sure you don't understand what is going on right now but I love to ask you: What is your dream? What do you want to become?

Megan

[Inaudible]

[Inaudible]

AI HIEN

That’s a good answer right?

Và như anh Dennis biết á là bé thì với một cái tuổi là vừa… bé rất là nhỏ mà đã phải chịu một cái căn bệnh như thế này đó thì bé cũng không có biết rằng là bé đang có một cái căn bệnh cancer. Và trên cương vị là cha cho một quyết định khi mà sử dụng cái thuốc như vậy á, thì em cũng biết là có rất nhiều cái triệu chứng, một trong những cái triệu chứng quan trọng đó là cái mặt của một cái người hay là cái làn da của cái người bệnh cancer thì rất là trắng, có thể đó là bị mất máu rất là nhiều. Thì cái [unintelligible] là cái triệu chứng là những hạt đốm nổi trên da đó. Thì khi mà bé sử dụng như vậy thì nó có biến mất không và khoảng bao nhiêu phần trăm nó đã mất?

That’s a good answer right?
And as Dennis knows he is a kid, with an age that is ... she is very little but has suffered from such a disease. So she does not know that she is having a cancer condition. And as a father making a decision to use such medications, I also know that there are many symptoms, one of the important symptoms is the face of a person or the skin of the cancer patient is very white, maybe it is due to a lot of blood loss. The [unintelligible] thing is the symptom of those spots that appear on the skin. And when she takes the meds, will it disappear and about what percentage does it disappear?

Dennis

So Megan biết nó có leukemia, so I’m very straightforward to her. So they ask me…[inaudible]

So Megan knows that she has leukemia, so I'm very straightforward to her. So they ask me ... [inaudible]

AI HIEN

Nói chung là với những cái thời gian như vậy thì cái triệu chứng ở dưới cái làn da đầu của bé nó có bớt nhiều không thưa anh?

In general, with such times, does the symptom under the baby's scalp improve a lot?

DENNIS

I don’t understand…

I don’t understand…

HOANG KIEU

Let me… She says… The translation:

“The problem with all the leukemia on any cancer patients, right? They’re pale, they look pale and they look so sick right? And her, her, under, you know, she has the spots like that…

Let me ... She says ... The translation:
"The problem with all the leukemia on any cancer patients, right? They’re pale, they look pale, and they look so sick right? And her, her, under, you know, she has the spots like that ...

Dennis

Megan, before she went to the hospital, trước khi Megan vô bệnh viện á, một cái Chủ Nhật, Sunday á, mình đi ăn trưa, mình đi ăn brunch của Nhật á, thì thấy Megan cái da trắng, bị pale. Mình chỉ nghĩ á là nó ngủ không đủ, and Thursday, có một cái parent ở nhà trường, rồi nurse, nói là Megan oh cái da của Megan trắng quá, đi khám bệnh bác sĩ đi. Thì lúc mình đi khám bác sĩ á, rồi mình đi thử máu, mình thử máu á, cô nói là cái pale là cái hemoglobin. Cái hemoglobin đó á thì lúc đó là 5.1 thôi, thì nó kêu là anemic thì cái mặt nó trắng. Lúc mà nó leave hospital là 13.5. Thì cái hemoglobin bây giờ normal thì cái mặt nó không có sạch.

Megan, before she went to the hospital, before Megan went to the hospital, one Sunday, we had gone to have lunch, we’d gone to eat Japanese brunch, I saw Megan’s skin turned white, pale. I only thought that she didn't sleep well enough, and Thursday, there was a parent at school, then a nurse, said that Megan, oh Megan's skin was too white, so go see a doctor. Then when we went to see a doctor and went for a blood test, they said the pale skin was due to hemoglobin. The hemoglobin was 5.1 at that time, and it’s anemic with a pale face. When she left the hospital it was 13.5. Then the hemoglobin level is now normal, the face is not clean.

AI HIEN

Dạ tính từ thời điểm lúc này thì bây giờ, ngay tại nhà thương đang chữa trị cho bé có biết là bé đang sử dụng song song với thuốc của anh đang cho bé uống hay không?

From this point on, right now, does the hospital treating the girl know that she is taking their medications along with the medicine that is given to her?

Dennis

Không không, không có biết, tôi không có nói.

No no, they don’t know, I didn't say.

AI HIEN

Ok, rất là cảm ơn anh. Và quay trở lại với câu hỏi dành cho ông Hoàng Kiều. Tại sao ông đưa ra con số là 3,500 mà không phải là 1,000 hay 2,000 thưa ông?

Ok, thank you very much. And coming back to the question for Mr. Hoang Kieu. Why do you present the number 3,500 but not 1,000 or 2,000, sir?

HOANG KIEU

Huh, bây giờ tôi liệu cơm gắp mắm chứ, thuốc tôi phải có cái thuốc đó thôi. Bởi vì thành thử tôi chỉ cho ở tại thành phố Los Angeles là được 700 người. Trong đó 100 người bệnh viêm gan loại B, 100 người bệnh viêm gan loại C, 100 người bệnh coi như là chronic kidney disease, 100 người bệnh tiểu đường, 100 người bệnh cao mỡ trong máu, và 200 người bị ung thư. Đó, riêng cái ung thư bởi vì ung thư các loại hết. Tôi đưa 200. Và ở bên Houston, ở bên đó cũng vậy, chỉ 700 thôi. Rồi chưa. 700 thì mình phải mời thêm một cái người họ của họ, là coi như là họ đi thêm là 2 người. Vì vậy cái số chỗ 1,400, 1,400 cộng lên trên San Jose, bởi vì cái rạp trên đó chỉ có 2,500 chỗ thôi, thành thử chúng tôi chỉ có free được 750 chỗ, là trong đó có được 50 mỗi bệnh nhân, phải chưa, 5 thứ là 50, và tôi cho thêm 250 là 100 nữa, là coi như về ung thư cho San Jose, bởi vì cái rạp nó nhỏ quá, mà bây giờ nếu chúng tôi cho hết thì thôi, hổng có đồng xu nào hết để mà làm từ thiện, phải chưa? Á, là thành thử vì vậy chúng tôi mới gọi đài.

 

Và đồng thời tôi cũng nói cô Ái Hiền biết và rồi về cảm ơn các bạn ở Houston. Tôi sắp qua đó, thứ 7 Chủ Nhật tuần tới. Và tôi cũng có một cái bà bị ung thư phổi như trường hợp tôi nói lúc đầu.  Đứa con trai không cho uống bởi vì bác sĩ Oriental medical doctor nói là cho uống sẽ chết, nhưng mà người chị làm y tá cho uống, thì bây giờ cái người chị đó, tôi với cô sẽ đi tới thăm cái chỗ đó, thăm cái bà đó, và đồng thời mình sẽ đem cái vé tới đó, và tôi rất vui. Tôi cũng bán được rồi, tôi cũng dụ cô tôi nói thôi, bây giờ ổng làm nha sĩ thì thôi ổng làm ơn ổng mua độ cái vé 50 thôi.   Ông mua độ 100 cái là 5,000 đô-la có bao nhiêu. Ổng phát cho cái bệnh nhân của ổng á, những cái người nha sĩ ổng không dính líu gì tới hết, nhưng mà nhiều người có bệnh thì tôi sẽ giúp. Và cảm ơn cô cái điều đó. Và chúng tôi mong mỏi là các bạn giúp đỡ cho tôi cái vấn đề hiện tại bây giờ mình làm sao mà cho hết được cái chỗ 3,500 chỗ này cái đã, rồi mình nói cái chuyện bán buôn về sau. 

Huh, now I do need to spend within my resources since I have to have that medications. That’s why I can give to only 700 people in Los Angeles. Included in that figure are 100 people with hepatitis B, 100 people with hepatitis C, and 100 people who are considered chronic kidney disease patients, 100 people with diabetes, 100 people with hyperlipidemia, and 200 people with cancer. See, the cancer category includes all types of cancer. I offer 200. And similarly over in Houston, only 700. And yet. Besides 700 people I have to invite their other halves, so there are 2 per patient. So the number of seats is 1,400. 1,400 is added up in San Jose, because the theater up there has only 2,500 seats, so we only have 750 free seats, which are offered to 50 patients per type for all 5 types to make 250, and I give 250 more to 100, which is considered to be cancer number in San Jose, because the theater is too small. If we give away all seats, there is not even a penny available to do charity, right? Oh, that’s why I had to call the stations.

 

And at the same time, I also tell Miss Ai Hien to go back and thank your friends in Houston. I'm going over there, next Saturday, next Sunday. And I also have a woman who has lung cancer like the one case I said at the beginning. Her son did not let her take because her doctor, Oriental medical doctor said that she’d die if taking it, but the sister who is a nurse let her take it. Now that sister, you and I will go to visit that place, visit that woman, and at the same time we will take the tickets there. And I am very happy, I’m able to sell them, I also ask you and say that since he is a dentist, he can buy just 50 tickets. Buying 100 tickets only costs him $5,000, which is not a whole lot so he can give them to his patients, who are not involved with him at all. But I will help many people with diseases. And I thank you for that. And we hope that you people help me with the current issue as to how we can sell all of these 3,500 seats. Then we will talk about buying selling later.

AI HIEN

Dạ vâng, và đại diện cho những thính giả khắp nơi của Đài Việt TV và nói riêng tại thành phố Houston có câu hỏi đặt ra cho ông là: Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống để có một cái buổi hội thoại với ông, và rất là nhiều người muốn đặt câu hỏi trực tiếp với ông qua cái cuộc điện thoại thì ông có sẵn lòng không?

Yes, and on behalf of Viet TV listeners from everywhere and in Houston in particular, there is a question for you: We are ready to sit down to have a conversation with him, and very many people would like to ask you questions directly on the phone, are you willing?

HOANG KIEU

Chúng tôi sẵn lòng. Nhưng mà chúng tôi nói rồi, có nhiều người họ đặt điện thoại, nhưng mà đặt điện thoại hỏi vẩn vơ. Bây giờ tôi hỏi quý vị muốn đặt điện thoại tôi quý vị có vấn đề gì. Quý vị kêu điện thoại tôi tôi sẵn sàng tôi giúp đỡ chứ đừng có nói chuyện vẩn vơ đừng có nói chuyện này chuyện kia, chuyện vẩn vơ tôi không muốn nói. Ví dụ khi nào có tỏ tâm tình thế này kia, tôi sẽ có cái việc đó sau. Để cho tôi lo cái vụ “Tạ Tình” này xong xuôi rồi tôi sẽ hứa, tôi sẽ làm cái điều đó.

 

Cô rõ chưa? Chứ không phải tự nhiên ai cũng kêu điện thoại hỏi nói chuyện toàn bâng quơ không rồi nói ờ ông cho tôi cái này. Ông cho tôi lấy vé để đi làm cái này cái kia. Chúng tôi nói cái chuyện đó bây giờ cái chuyện focus bây giờ đây, làm sao cho người ta biết những cái trường hợp như vậy, bởi vậy tôi mời các bạn tới đây, quý vị tới đây để cho cái người Mỹ gốc Việt của mình biết được đây là những cái thứ thuốc. Trong lúc đó ông bác sĩ ở San Diego từ chối, trong lúc đó tôi gởi lên cho những cái publication, họ nói họ không thèm coi bởi vì họ không tin vào cái việc này. Và rất nhiều người không tin. Chính vì những người này tin mà họ sống. Không tin…

We are willing. But as we said, many people called in but called in to ask frivolous questions. Now I ask you if you want to phone in what issues do you have. When you call me, I am willing to help, but please do bring trivial topics, this and that that I don't want to talk about. For example, when you want to open your heart we’ll handle that later. Let me take care of "Ta Tinh" show then I will promise, I will do that.

 

Are you clear? It is not for everyone to call to ask about trivial things, asking me to give this and that. “Buy me a ticket to go do this, do that.” We say that now let focus on the subject at hand as to how to make people aware of such cases. So I invite you to come here to tell your Vietnamese American communities about these drugs. In the meantime the doctor in San Diego refused, while I sent them to publications, they said they didn't bother to read because they didn't believe in this thing. And many people do not believe. Because these people who believe live. Do not believe ... 

AI HIEN

Tiếp lời của ông thì có phải cái sự thành công hiện tại đang trải nghiệm qua cái gia đình của anh với những cái người bệnh và người thân của anh bây giờ rất là thành công, và đó là một cái điều để anh đưa ra một quyết định sẽ hợp tác làm việc với anh Hoàng Kiều trong cái chương trình về nutrition này để nó phát triển lớn mạnh hơn không, thưa anh Dennis?

To continue your saying, is the current success being experienced by your family with the patients who are your family members now very successful, and that is one thing for you to make a decision to cooperate with Mr. Hoang Kieu in this nutrition program in order to make it a larger development, Dennis?

HOANG KIEU

Không phải, cái chuyện này chúng tôi làm lâu rồi không phải mới bây giờ. Đừng có hỏi, đừng có hỏi câu hỏi đó. Rõ chưa. Không phải, Ái Hiền, đừng có nói ông này là cơ hội, hiểu chưa? Cũng như Đỗ Văn Trọn là cơ hội. Chúng tôi đã có cái chương trình lâu rồi chứ không phải từ mới đây.

No, we have been doing this program for a long time, it’s not new now. Don't ask, don't ask that question. Are you clear? No, Ai Hien, don't say that this man is an opportunity, okay? Just like Do Van Tron is an opportunity. We have had the program for a long time, not just recently.

Mr. WONG

Trước hết nói về hình anh, nói về mặt của Megan trắng là hoàn toàn đúng. Vì tiếng Việt Nam mình có nói một câu “Ở hiền gặp lành” á, quý bạn cứ tin tưởng cái câu đó. Và khi cái việc gì mình tin tưởng á thì mình mới có được. Cái câu “Ở hiền gặp lành”, thì bữa đó Megan, cô nó mới dẫn đi họp phụ huynh học sinh, thì Dennis có dặn, thì có bà mẹ nói Nancy, là chị của Dennis, nói phải dẫn bé đi khám bác sĩ. À, là bà mẹ đó là nurse, bả là y tá. Rồi dẫn Megan đi ngày mai, là lòi ra, với xảy ra. Sự thật nếu như mà không gặp cái người tốt đó đó, thì mình không biết, mình cứ để ngâm hoài ngâm hoài, nó sẽ đi tới chỗ trầm trọng.

 

À, thì bữa trước là ngày sanh của ông ngoại nó, là tôi với vợ tôi đã phát giác được rồi. Ý, tại sao cháu tôi nay sắc mặt nó trắng dữ vậy? Cái rồi cái đi học cái nhờ cái bà mẹ của học sinh bắt đi khám bác sĩ rồi mới kịp thời, kịp thời. Thì gia đình nghĩ là hết sức hạnh phúc, rất may mắn. Nếu như không có bà mẹ của người học sinh đó, mà nhờ bà mẹ là y tá, bả nói, ngày mai đi khám, tức nhiên là dính chấu liền. Tôi cũng phân… chia sẻ.

 

Còn ông Hoàng Kiều á, nếu mến tụi tôi á, thì sự thật, tôi, cá nhân tôi, tôi có nói cho anh với anh Thời nghe, tôi hết sức kính phục anh Hoàng Kiều, là cái tài ba, cái trí tuệ của ảnh. Vì sao tôi nói như vậy? Ở bên Trung Quốc, cái người Thượng Hải là giỏi nhất, nó là người Thượng Hải gọi là người Do Thái của Trung Quốc. Mà anh Hoàng Kiều ảnh là người VN thuần túy mình, mà ảnh phát tài tại Trung Quốc. Đó là cái chuyện hết sức là hiếm có, cho nên tụi tôi phần đông vì như vậy mà chúng tôi hết sức là tin ảnh. Tin cái tài và cái trí tuệ của ảnh. Thì tôi… sự thật ở Trung Quốc á, người Thượng Hải là giỏi nhất, hết sức là giỏi. Nó gọi là người Do Thái tại Trung Quốc, mà anh Kiều ảnh chen chân vô chỗ đó, mà ảnh làm ra sự nghiệp. Mà cái sự nghiệp của ảnh thành công á, là với trí tuệ, với tài cán của ảnh, cho nên gia đình chúng tôi rất phục. Cho nên ảnh đến với chúng tôi, là đó là cái may của chúng tôi. Tôi hết sức ... Cảm ơn anh Hoàng Kiều.

First of all talking about images, talking about Megan's white face is absolutely true. Because there’s a Vietnamese saying, "Good deeds bring good fortune." You should believe that saying. And you can get something only when you believe in it. Regarding the saying "Good deeds bring good fortune," on a day Megan’s aunt took her to the school PTA meeting, some student’s mother told Nancy – Dennis’ sister – to take her to see a doctor. Well, that mother is a nurse, she is a nurse. Then it was discovered when Megan was taken to see her doctor the following day. The truth is if we didn't meet that kind person, we wouldn’t know, and things would get much more serious.

 

Oh, the other day on her maternal grandfather’s birthday, my wife and I already discovered it. Oh, why was my granddaughter’s face white like that? Then thanks to the student’s mother at school who made her go see a doctor in a timely manner. Our family feels very fortunate and very happy. If it wasn’t for that student’s mother, who’s a nurse, telling us to take her see a doctor, she for sure would be in worse shape. I also want to ... share.

 

As for Mr. Hoang Kieu, if he liked us, the truth is, I personally, I told him and Thoi that I really admire Mr. Hoang Kieu, admire his talent, his wisdom. Why do I say that? In China, the Shanghai people are the most talented, the Shanghai people is called the Jews of China. But Hoang Kieu is a pure Vietnamese person, and he has become prosperous in China. It is an extremely rare thing, so because of that most of us come to trust him tremendously, trusting his talent and wisdom. And I ... the truth in China, the Shanghai people are the most talented, extremely talented. They are considered Jewish people in China. But Mr. Kieu strove to fit in and he made a career. And he has had a successful career with his intelligence and talent. That’s why our family highly admires him. So he came to us, and that was our fortune. I am extremely ... thankful to Mr. Hoang Kieu.

HOANG KIEU

Không có chi.

You're welcome.

V H LAN

Rồi, cho hỏi anh Dennis. Cho hỏi bé bây giờ là hoàn toàn uống cái nutrition đó chứ không có điều trị bất cứ cái gì của nhà thương nữa hả anh? Trên tay bé hiện nay có cái giống như cái dấu để mà sử dụng gì ở trên tay mà có thể là…

Alright, let me ask Dennis. Is your daughter only take that nutritional substance without any treatment from the hospital, Dennis? There’s something like a mark on her arm like a mark to do something on her arm that could be ...

Dennis

Every week mình nuốn check cái máu…[inaudible]

Every week we want to check her blood ... [inaudible]

V H LAN

Và hiện nay không chữa trị mà vẫn coi như…

And now there is no treatment but still considered ...

HOANG KIEU

Vẫn theo dõi… theo dõi… đương nhiên.

Still monitoring ... monitoring ... of course.

DOAN TRONG

Anh Dennis, chúng tôi có câu hỏi cuối cùng và hy vọng anh trả lời cho tất cả mọi người ở đây là một cái câu trả lời rất quan trọng đối với nhà nhiều bệnh nhân hôm nay.

Thưa anh Dennis, anh quyết định cho con anh đi theo thuốc của anh Hoàng Kiều, vì anh không còn lý do nào để tiếp tục theo dõi được… theo nữa hay là Dennis, you totally believe that it’s a right thing to do?

Mr. Dennis, we have the last question and hopefully you will answer for everyone here a very important answer for many patients today.
Mr. Dennis, you decided to let your child take Hoang Kieu's medicine, because you have no any other reason to continue monitoring ... or Dennis, you totally believe that it is a right thing to do?

Dennis

I’ll tell you why I’ll just answer the question. If you understand the way the medical system works, the institutions UCLA, UCI, USC … they only have one phisolosophy. Their philosophy is chemo, radiation and surgery. If it doesn’t work, they have no other option for you. So I feel like… it’s our human right, our human right. If I try your chemo, if I try your radiation, if I try your surgery, statistics shows that it’s very low successful rate. Why do I have to listen to you? If your survival rate is 20%, it’s my human right to have another option and to choose another option. That’s only … that’s humane. Right? So I believe that this is the best option for my daughter.

I’ll tell you why I’ll just answer the question. If you understand the way the medical system works, the institutions UCLA, UCI, USC … they only have one phisolosophy. Their philosophy is chemo, radiation and surgery. If it doesn’t work, they have no other option for you. So I feel like… it’s our human right, our human right. If I try your chemo, if I try your radiation, if I try your surgery, statistics shows that it’s very low successful rate. Why do I have to listen to you? If your survival rate is 20%, it’s my human right to have another option and to choose another option. That’s only … that’s humane. Right? So I believe that this is the best option for my daughter.

V H LAN

Bây giờ thì bé đã quay trở lại cái sinh hoạt bình thường, học hành bình thường hay chưa hay là bao giờ bé sẽ quay trở lại?

Now that she has returned to normal activities, normal studying yet or when will she return?
 

Dennis

Bây giờ cái white blood cells để nó biết cái bệnh leukemia là mỗi lần nó check cái blood là nó biết liền. Lúc mà Megan bị vô á thì cái white blood tới 83 ngàn, mà bây giờ nó bị 8.9 thôi. Cái hemoglobin nó là 13 … 13.1. Cái platelet của nó là cao, thường thường là 150, lúc nó vô là below 150. Bây giờ cái AIC nó cũng 4,900 rồi. Thành ra bây giờ cái máu của nó đã hết…

Now that they check the white blood cells to know about her leukemia condition right away every time the blood is checked. When Megan was admitted, the white blood count was 83 thousand, and now it is only 8.9. The hemoglobin is 13 ... 13.1. Her platelet number is high, usually 150, it was below 150 at admission. Now the AIC is already 4,900. So her blood is no longer ...

V H LAN

Đi học trở lại bình thường chưa ạ?

Has she returned to school?

Dennis

Chưa đi. Bây giờ chưa đi học, tự nó mới về có 1 tuần thôi à.

Not yet. Now she hasn't gone back to school yet, since she’s just come home for 1 week.

VAN KHUONG

Cho tôi xin hỏi một câu. Theo những cái mà anh đã chia sẻ thì hemoglobin có nghĩa là hồng cầu nó lên. Con số hồng cầu lên lại và những cái triệu chứng của bạch cầu giảm xuống thì theo như anh chia sẻ nãy giờ thì cái chemo therapy những cái hóa trị nó sẽ làm cho mình bị giảm khi mà cái symptom mình bị giảm xuống cái sức đề kháng lại, chính vì vậy mà anh chọn không có được hóa trị mà thay vào đó là dùng RAAS Nutritionals. Như vậy thì tại sao anh không chọn đi song song cả hai vì RAAS Nutritionals có thể hỗ trợ để mà điều trị chứ không có cần phải thay thế luôn những cái phương pháp điều trị?

Let me ask a question. According to what you’ve shared, hemoglobin means an increase in red blood cells. The number of red blood cells rises and the symptoms of white blood cells decrease, as far as you’ve told us, the chemo therapy will decrease the symptoms and the immunity level is also reduced. Is this exactly why you choose not to receive chemotherapy and instead use RAAS Nutritionals. If that’s the case, why don't you choose to do in parallel both ways because RAAS Nutritionals can support treatments but there’s no need to replace treatment methods?

HOANG KIEU

Khoan, để tui trả lời cái đó bởi vì cái ông này không biết cái chuyện đó. Tôi nói cho cô biết cô nói cho dân chúng biết. Nếu quý vị nào ưng đi theo chemo therapy thì đi theo chemo therapy, đừng có cần tới Hoàng Kiều. Hiểu chưa? Bởi vì sao? Bởi vì chemo therapy á, khi mà đã uống chemo therapy là nó giết cả hai con coi như tế bào. Tế bào tốt, ung thư nó cũng giết. Không phải giết, nó convert. Nhưng mà tôi đã có patent rồi, tôi đã có cầu chứng rồi, tất nhiên là khi mà cái thuốc nó vô, nó đổi lại những cái tế bào, chẳng hạn như cái trường hợp ông này đây nè, cô thấy rõ chưa? Tại sao cái neutrophil của ông này tự nhiên ổng lên ổng uống ba cái thuốc này ổng lên? Thành thử vì vậy, chúng tôi mới chủ trương, ai tin thì theo, mà ai không tin thì cứ đi vô cái chemo therapy, chứ đừng có song song. Hoàng Kiều không chấp nhận cái chuyện đó. Hiểu chưa? Nếu những người này chúng tôi cứu, mà còn những ai mà believe in chemo therapy thì cứ đi theo chemo therapy. Cần gì mà phải dùng hai cái thứ song song. Tôi đã nói rồi. Là bởi vì không có thể… Đông và Tây nó không thể hòa hợp được với nhau. Đó, xin lỗi.

Wait, let me answer that because this guy doesn't know that issue. I’m telling you so you’ll tell the people. If any of you want to follow chemo therapy, then do it. You don't need Hoang Kieu. Understand? Why? Because chemo therapy, when receiving chemo therapy, it kills both types of cells. It kills both good cells and cancerous cells. It does not kill but it converts. But I already have patent, I allready have trademark, of course, when the medicine is taken, it changes the cells, such as the case of this man here, get it? Why did his neutrophil number go up when he received these few drugs? Therefore, we maintain that whoever believes will follow, and whoever doesn't believe should go on with chemo therapy. Don't do both in parallel. I [Hoang Kieu] do not accept that. Understand? If these people believe, we’ll save them; and those who believe in chemo therapy should just follow chemo therapy. No need to do both things in parallel. I’ve already said it. It's because it's cannot ... East and West can't get along well. I’m sorry.

Dennis

That’s a good question. Something that of course I think about, right? But if you think about chemo therapy…It kills the good cells and it kills the bad cells [inaudible] … Why do you want to continue to kill, kill, kill? Tại vì nó làm… bác sĩ nói nó làm 6 tháng tới 8 tháng. Why? Cái tháng đầu mà đường mạnh nhất chemo giết hết, cái … giết hết…

That’s a good question. Something that of course I think about, right? But if you think about chemo therapy ... It kills the good cells and it kills the bad cells [inaudible] ... Why do you want to continue to kill, kill, kill? Because it did ... the doctor said it would take 6 months to 8 months. Why? The first month that the strongest road chemo killed all ... killed all ...

HOANG KIEU

Không có giết, không bao giờ nó giết được hết.

No killing, it never kills everything.

Dennis

[Inaudible] Right now, she has no more bad cells. Rồi bác sĩ …         

[Inaudible] Right now, she has no more bad cells. Then the doctor …

VAN KHUONG

[Inaudible]

Inaudible]

HOANG KIEU

Of course, you’ve seen this here. Look at that, Vân Khương.

Of course, you’ve seen this here. Look at that, Vân Khương.

Dennis

… But I’m not sure if that killed everything…

… But I’m not sure if that killed everything…

HOANG KIEU

OK, please, let me speak.

You can never kill the cells. You can never. If you can kill the cells, why the cancer cells still alive? You cannot. Ok? The only thing you convert is more cancer cellls. That is the problem. My product - we send it in, we call, we patent it, we call “KH good [unintelligible] cell” - went into cell to cell, if you signal to DNA, hiểu chưa? DNA, biểu cho DNA, mày cần phải đổi lại, hiểu chưa? Trở thành những cái tế bào của ông Kiều Hoàng. Vì vậy mới được cứu sống.

 

Đó là cái nguyên tắc. Bây giờ tôi nói thì các bác sĩ, các người mà những người người ta cười tôi, người ta không biết. Nhưng mà những cái gì tôi khám phá ra, quý vị sẽ biết trong tương lai có thể là vài chục năm nữa họ mới công nhận. Bởi vì có ai mà hiểu cho uống rượu để khỏi bệnh đâu. Có ai? Phải chưa? Chỉ có Hoàng Kiều thôi. Thành thử vì vậy quý vị hãy tin tôi. Nếu người nào tin thì theo, mà không tin thì thôi cứ đi chemo therapy đi rồi sẽ hiểu.

 

Nói như Dennis, tại sao lại phải đi chemo therapy lần đầu? Với tôi nói cho quý vị một câu xanh dờn và quý vị sẽ hiểu. Cái con tế bào không bao giờ chết, hiểu chưa? Không bao giờ chết. Nó eternal, nó sẽ sống đời đời. Hiểu chưa? Và nếu mà nó chết thì tế bào cancer chết cha nó rồi. Tại sao tế bào cancer vẫn được dùng để mà thử thỏ, thử chuột, thử tất cả những cái khác cho bệnh ung thư? Vì vậy thành thử mình phải dùng cái đầu óc của mình. Mình phải… có rất nhiều người. Cũng như có mấy bác sĩ họ đâu có tin. Ví dụ như là tôi… tôi nói thiệt á, là bởi vì cái sự học của họ chỉ có như vậy thôi, như Dennis nói thôi. Thứ nhất: chemo therapy, thứ 2: xạ trị, thứ 3: mổ. Không có một cái đường nào khác hết. Mà tôi đưa mấy thứ này á hả, ồ, uống vô là chết. Người ta uống người ta chết đâu. Đây nè, như tôi uống nè.

 

(Mr. WONG: Sống nhăn răng!).

 

Ừ, sống nhăn răng. Tôi vẫn khỏe mạnh. Ai nói tôi 80 tuổi đây. Ai nói? Nhưng mà thôi, bây giờ mình… như vậy đủ rồi. Mình không cần phải…

 

[Nhiều người nói xen vào]…

 

Ok. Thôi bây giờ vậy xong chưa? Được chưa? Thôi bây giờ đi ăn nghe, đi ăn tối. Phải chưa? Xong rồi.  Tôi yêu cầu nè, những người nào cho tôi cái địa chỉ dùm chút xíu đi nghe. Nói Quỳnh Nga cho địa chỉ, rồi tôi sẽ gởi rượu cho tới mà uống. Để mà chi? Tôi bảo đảm với các bạn những người nào theo tôi á, tôi hứa một câu xanh dờn, sống miết tới 90 tuổi, tới 100 tuổi. Được chưa? Rồi.

OK, please, let me speak.

You can never kill the cells. You can never. If you can kill the cells, why the cancer cells still alive? You cannot. Ok? The only thing you convert is more cancer cellls. That is the problem. My product - we send it in, we call, we patent it, we call “KH good [unintelligible] cell” - went into cell to cell, if you signal to DNA, understand? DNA, it tells DNA, “You need to change back, understand?” To become Mr. Kieu Hoang's cells. That’s why you’ll be saved.

 

That is the principle. Now I say, doctors and the people who laugh at me, they don't know. But what I discovered, you will know in the future, may be a few dozen years before they will recognize it. Because who will understand that drinking wine can treat illness. Is there anyone? Right? Only Hoang Kieu. So, please believe me. If anyone believes it, follow it. If not, just go chemo therapy then you'll understand.

 

Saying like Dennis, why do you have to receive chemo therapy for the first time? And let me tell you something outrageous and you will understand. The cell never dies, understand? Never dies. It is eternal, it will live forever. Understand? And if it dies, the cancer cell is already dead. Why cancer cells are still used to test on rabbits, on mice, on all other things for cancer research? Therefore, we have to use our brains. We have to ... there are a lot of people. There are some doctors who don't believe.

For example, I ... I am honestly saying it, because their studies are just like that, as Dennis said. First: chemo therapy, 2nd: radiation therapy, 3rd: surgery. There is no any other ways. But about these things I provid, “Oh, taking these will die.” People take them but they don’t die. Here, I’ve taken them.

 

(Mr. Wong interjects: I’m still alive and kicking!)

 

Yes, alive and kicking. I'm still healthy. Who says I'm 80 years old? Who does? Well, then, now I ... it is enough. We don't need to...

[Many people interjected] ...

Ok. Are we done now? Alright? We’re going to eat and have dinner. Right? Alright! I’m asking here, you guys give me your address, OK?  Give Quynh Nga your address, then I will send you the wine to drink. For what? I assure you guys who follow me, I promise something outrageous: you’ll live to be 90 years old, to 100 years old. OK?

VIDEO CLIP ENDS AT 1:26:40

 

 

 

 

 

 

June 27, 2018

TA TINH 3 SHOW | "NHẠC TÌNH HOÀNG THI THƠ CHO GIỚI TRẺ"

Raffle Prices range between $100,000 and $12,500. Drawing will be held on August 11th, 2018 at the Hyatt Regency Orange County, California.

Đến với Hoàng Kiều Tạ Tình 3 "Nhạc tình Hoàng Thi Thơ cho giới trẻ" đêm 11 tháng 8 năm 2017 để biến những giấc mơ nhỏ nhoi của các bạn trở thành sự thật.

 

 

View full article →
February 26, 2018

Employee Departure

Special announcement 

Dear all Fans, Customers, Club Members and Friends,

Effective February 26, 2018, Attorney at law, Van Tran will no longer represent me and will cease to be  RAAS Group of Companies' Legal Counsel. We wish him well in his new endeavors.

Các bạn mến mộ, khách hàng, thành viên câu lạc bộ và bạn bè.

Kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2018, Luật Sư Trần Thái Văn không còn là đại diện pháp lý cho cá nhân tôi và tập đoàn của công ty chúng tôi nữa. Chúng tôi xin chúc ông may mắn trong những công việc kế tiếp.

November 21, 2017

Philanthropist: 'I Cannot Eat Three Bowls of Rice at One Time'

SIMI VALLEY / SAN JOSE, CALIFORNIA — When the Vietnam War ended in 1975, and the first refugees trickled into the Los Angeles area, Helene Ross, co-founder of the Westlake Women's Club, organized the group to collect necessities and distribute them to displaced Vietnamese.

Kieu Hoang accepted clothing and, later, household goods and a motorbike.

In September, he gave $5 million to help Houstonians rebuild after Hurricane Harvey. "I come here to thank the American people who allowed us to come to this country as a refugee in early 1975," he said at a press conference with Houston Mayor Sylvester Turner.

In March, he gave $5 million to help flood victims in San Jose, where dam overspill forced 14,000 people to evacuate. Many of them, immigrants from Latin America and Vietnam, are among the city's poorest.

"Kieu was very clear," said San Jose Mayor Sam Liccardo of Kieu's no-strings-attached directive. "Every dollar was to go to those who are struggling to get back home. So, his mandate was clear and it was perfect. It was exactly what we needed."

Helene Ross, now 91, said she never thought the young Vietnamese refugee she helped would become an entrepreneur helping others on such a scale.

"Not in a million years," she said.

Hoang, now worth $2.8 billion according to Forbes magazine, owns a sushi restaurant, an eponymously named Napa Valley vineyard, a nutritional supplements company, and a $33 million ranch called Hummingbird Nest which is a short drive from Westlake Village. The ranch earns its keep — "a spectacular site for special events including weddings, private parties, movie/tv and photo shoots," says the website.

"If you want to reach your dream, you have to work hard," Hoang said. "If you want to have money, you have … to figure out how to make money."

Working for a dream

In his early days in California, Hoang, the father of five, worked three jobs.

He realized there was money to be made selling rau ram — a Vietnamese herb also known as Vietnamese cilantro or Vietnamese coriander — growing in a friend's backyard.

Hoang bought rau ram low, then rode his motorbike to sell high to markets in areas where Vietnamese refugees like himself had settled.

"That is how I made money and grew it," said Hoang, adding that bundling herbs for market built on survival skills he picked up while working as a combat interpreter for U.S. Special Forces during the Vietnam War.

"When we were dropped off in the jungle, that was it," said Hoang, who volunteered with the U.S. military after spending a year studying science in college. "Nobody could come to rescue you. You had to find a way to survive."

Hoang's survival in the U.S. hinged on Ross' group, which with the United Methodist Church of Westlake Village, sponsored him after he left Saigon, as Ho Chi Minh City was then known, days after North Vietnamese forces occupied the capital of the defeated South in 1975.

"They didn't have a place to live, a job, friends, or clothing," said Ross. "So we found an apartment quickly for them, paid the first and last month's rent, so that they could move in immediately."

She remembers Hoang and his family, their eagerness to start a new life.

'Bloody business'

A church member who worked at Abbott Reference Laboratories recruited Hoang in 1975 for an entry-level position paying $1.25 per hour. He promised to overcome his lack of experience by working hard, and kept that vow by clocking 12-hour days. 

Within six months, Hoang was a supervisor, the first rung on a ladder that led to becoming director of the company's blood plasma testing and manufacturing division. He remains proud of his work testing plasma.

Five years after resettling in the U.S., Hoang struck out on his own, founding his own plasma lab, Rare Antibody Antigen Supply Inc. (RAAS). By 1985, RAAS had 11 U.S. locations, and was, he said, approved by the state of California to begin testing for HIV in blood samples and plasma. By 1992, he expanded into China, where he established Shanghai RAAS Blood Products Co.

The company introduced new technology into China, that "created the Chinese plasma business de novo," said Dr. Lucy Reynolds, a research fellow and the co-director of the Master's program in Control of Infectious Diseases at the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

The company launched just before some of China's supply of donated blood was found to be contaminated with HIV and hepatitis. The scandal drew international attention as donors — whose blood was drawn with infected needles — and recipients died.

Hoang and Shanghai RAAS Blood Products Co. were never implicated, and Forbesranks the company fourth in its Innovative Companies list.

According to Forbes, as of October, Shanghai RAAS has a market capitalization of $14.5 billion. Hoang owns 37 percent of the company.

"In this kind of bloody business, we have competition everywhere," he said, alleging his competitors tried to discredit him. "They try to say our product is bad. This and that China product, so this is the kind of thing I tell you. I hate it."

Embracing philanthropy

Still, Hoang remains vice chairman of Shanghai RAAS, as he embraces philanthropy.

"I cannot eat three bowls of rice at one time," Hoang said of his gifts to those rebuilding in San Jose and Harvey.

"I cannot wear two pairs of shoes at one time. So all of my money, I give some to my children, some for my key employees and the rest will serve all those kinds of purpose," said Hoang.

He is known in Vietnam for his love affair with a lingerie model and for his flamboyant style, exemplified by his green Gucci suit adorned with bees and stars. But the billionaire said he is keen on helping the most vulnerable people, rather than having his name put on prominent buildings.

"Doing all these things so you can have a name forever, that is not what I want to do when people indeed need help badly," he said.

Lindsey Caldwell, Catholic Charities division director for disaster recovery services, dispersed some of the money Hoang donated after the San Jose flooding, using it for temporary housing, car repairs, household items, tools that people needed for their jobs and even food.

Elizabeth Arredondo, who with her family was flooded out of her San Jose home, lost everything but important papers stored high in a second-floor closet. She is one of the beneficiaries.

"It gives me much joy that a person like him took interest in what happened to us," she said, adding that Hoang "has a really good heart."

"That large donation really impacted the community in positive ways beyond measure," Caldwell said. That an immigrant helped so many immigrant families "is a beautiful picture of what the United States is made up of."

Dreaming another dream

As a former refugee who overcame challenges and difficulties to successfully resettle in the adopted country, Hoang said he had "a dream to have immigration laws [in the U.S.] so that a lot of people do not live in constant fear of being deported."

He hopes the potential laws "can attract good people like me to help America to be greater and the greatest."

Immigration has become one of the key issues under the Trump administration as the White House said last month that it wanted to, among other things, "defend the safety and security of our country; and protect American workers and taxpayers."

"I call on anybody who makes a decision and who has a conscience to vote, to think about where their ancestors came from and how the United States of America was formed. And when you look at all the successful stories of all the people who contribute to the country, who are they? They have to remember that," Hoang said when asked about his message to President Donald Trump.

On November 5, Hoang was among an audience of 500 who listened to Ivanka Trump, assistant to the president, and Treasury Secretary Steven Mnuchin as they "explained to us the details of tax reform."

"America will be great again," said Hoang, as companies bring back "trillions and trillions" of dollars that will be "used to invest into this great America."

There are now millions of Vietnamese Americans living in the U.S., making them the largest overseas Vietnamese community in the world.

Hundreds of thousands of Vietnamese fled after the Vietnam War, and many of them took risky trips by boats. Hoang's family left Ho Chi Minh City on April 22, 1975, Hoang said, and he was flown out of the country on an American rescue aircraft on April 24. The family re-united on Guam, and flew to Camp Pendleton in Oceanside, California, on April 27. They did not, he said, "suffer as much as boat people."

In a small post office in Little Saigon in California, dubbed "the capital of the Vietnamese refugees," Luong Ngo said he came to the United States when he was 30 years old, roughly at the same age like Hoang, and the 73-year-old former refugee's rags-to-riches story has inspired him.

"He set an example for everyone. If I were billionaire like him, I would also help my community," Ngo said. "It is a way to reflect on the difficult past."

VOA's Elizabeth Lee contributed to this report.

https://www.voanews.com/a/kieu-hoang-vietnamese-american-entrepreneur-philanthropy/4128959.html

October 08, 2017

THỜI SỰ THẾ GIỚI - BÁO CHÍ MỸ RẦM RỘ ĐƯA TIN VINH DANH NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ

...
September 16, 2017

1 2 3 Next »
×

INQUIRIES

I agree to my email being stored and used to receive the newsletter.