Employee Departure

Special announcement 

Dear all Fans, Customers, Club Members and Friends,

Effective February 26, 2018, Attorney at law, Van Tran will no longer represent me and will cease to be  RAAS Group of Companies' Legal Counsel. We wish him well in his new endeavors.

Các bạn mến mộ, khách hàng, thành viên câu lạc bộ và bạn bè.

Kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2018, Luật Sư Trần Thái Văn không còn là đại diện pháp lý cho cá nhân tôi và tập đoàn của công ty chúng tôi nữa. Chúng tôi xin chúc ông may mắn trong những công việc kế tiếp.


×

INQUIRIES

I agree to my email being stored and used to receive the newsletter.