LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀO CHƯƠNG TRÌNH MEDICAL OBSERVATION CỦA CÔNG TY RAAS NUTRITIONALS TRÊN WEBSITE

1/ Tải xuống (download) những đơn cần thiết tại website: 

https://www.raasnutritionals.com/pages/medical-observation

Quý vị cần tải xuống 

- mẫu chấp thuận tham gia quan sát y tế có hiểu biết của bệnh nhân bằng tiếng Anh và tiếng Việt

- bản khai thông tin bệnh nhân

2/ In ra những giấy tờ cần thiết đã được tải xuống

3/ Điền thông tin của quý vị vào bản khai thông tin bệnh nhân, ký tên vào mẫu chấp thuận tham gia quan sát y tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt và gởi lại cho chúng tôi tại địa chỉ email kieuhoang@raasnutritionals.com.

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị đọc chỉ dẫn tại website: https://www.raasnutritionals.com/pages/medical-observation